Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och extremism

Malmö

Ref REK 2022/285

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för kultur och samhälle är en mångvetenskaplig fakultet som omfattar tre institutioner: institutionen för konst, kultur och kommunikation, institutionen för globala politiska studier och institutionen för urbana studier. Fakulteten bedriver forskarutbildning i global politik, internationell migration och etniska relationer (IMER), interaktionsdesign, media- och kommunikationsvetenskap och urbana studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscenter.

Läs mer om Fakulteten for kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskaplig och akademisk teori och metod med konstnärlig och praktiska moment. Rent organisatoriskt består institutionen av tre enheter: Design, Humaniora, språk och kulturproduktion samt Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Många av K3:s lärare och forskare är verksamma i grupper och nätverk som Comics Research Hub, Artist Based Research, Nordisk arbetarlitteraturforskning, Oral History, RedemMedea och Collaborative Future making och forskningsprogram som Data Society samt forskningscentret Internet of Things and People (IoTaP). En stor del av vår utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer både nationellt och internationellt.  

Läs mer om Institutionen för konst, kultur och kommunikation här. 

Innehåll och arbetsuppgifter

K3 utlyser en doktorandtjänst inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. Doktorandstudierna kommer att bedrivas inom ramen för det av Horizon Europe finansierade projektet OppAttune – Att motverka oppositionell politisk extremism genom anpassad dialog: Track, Attune, Limit (se nedan för en detaljerad projektbeskrivning).

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen (240 hp). Utbildningen utgörs av en kursdel och en avhandlingsdel. En viktig del av själva forskarutbildningen är att aktivt delta i och bidra till forsknings- och utbildningsmiljön. En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men får i begränsad omfattning också arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (HF, 5 kap 2 §).

En forskarutbildning inom Medie- och kommunikationsvetenskap förbereder dig för en framtid inom akademin som lärare och forskare, och skapar även möjligheter för ett kvalificerat arbete utanför akademin.  Därför erbjuder K3-doktorander möjligheter att undervisa. Malmö Universitet erbjuder också pedagogiska kurser och språkkurser på svenska via Centrum för akademiskt lärande.

För mer information om forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap läs Allmän studieplan MKV. För mer information om att vara doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle läs Studiehandboken.

Forskningsprojektet

OppAttune – Att motverka oppositionell politisk extremism genom anpassad dialog: Track, Attune, Limit (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05, grant proposal 101095170).

OppAttune undersöker utvecklingen av oppositionella extrema ideologier och protektionistiska beslut, utvecklar en innovativ modell för att bemöta extremism och testar en rad åtgärder på nationell och transnationell nivå för att begränsa extremismens spridning. Ambitionen är att OppAttune ska återskapa förtroendet för viktiga demokratiska institutioner. OppAttune ger evidensbaserade rekommendationer och strategier på mikro-, meso- och makronivå som är utformade för att motverka extrema narrativs potential att destabilisera demokratin. Dessa rekommendationer tas fram av ett tvärvetenskapligt konsortium bestående av 17 länder inom EU och dess periferi.

Demokratier och den europeiska sammanhållningen hotas av extremism och bristen på politisk och social dialog. Existentiell osäkerhet till följd av ekonomiska och flyktingrelaterade kriser har förvärrats av Covid-19 och skapar idag nya utmaningar, som exempelvis främlingsfientlig nationalism och nya former av protektionism, t.ex. av lokal produktion. Oppositionella världsåskådningar, berättelser och oenighet i den offentliga debatten är alla viktiga för en fungerande demokrati. Den destruktiva polariseringen av en binär vi/dem-logik utgör dock kärnan av ökningen av mer destruktiva extremistiska berättelser.  Antagonistiska aktörer polariserar genom att skapa och sprida desinformation och konspirationsteorier, och att genom en affektiv retorik skapa en minskad tilltro till nya former av politisk handling. Sammantaget leder dessa förhållanden till uppkomsten av olika koalitioner i den offentliga sfären som tillsammans skapar attraktiva och alternativa världar, både online och off-line, som bygger på extremistiska narrativ. OppAttune kommer att identifiera, bemöta och begränsa extremistiska narrativ för att framhäva EU:s transnationella friheter och multilateralism.

Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med både juniora- och seniora forskare i delstudien Media, Machines and Mobilisations (WP4 i OppAttune-projektet). Målen för delstudien är att identifiera och förstå samtida extremistiska narrativ samt att kartlägga deras spridning i den digitala sfären och i lokala miljöer runt om i Europa. Studien kommer att fokusera på att ta fram kunskap om hur och till vilken grad som extremistiska narrativ sprider sig i den offentliga sfären, samt kritiskt bemöta drivkrafterna bakom de extremistiska idésystemens normalisering av medborgarnas vardag, både online och off-line. Doktoranden ansvarar, i nära dialog med delstudiens koordinatorer, för att hens projekt är anpassat till det övergripande forskningsprojektet, samtidigt som hen även ska genomföra forskning som visar på vetenskaplig självständighet.

Doktoranden kommer att arbeta vid enheten för Medie- och kommunikationsstudier vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Doktoranden kommer att ingå i ett nära samarbete med delstudieledarna Tina Askanius, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, och Ursula Reeger, senior forskare vid Institute of Urban and Regional Research of the Austrian Academy of Sciences i Wien, Österrike. 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom medie-och kommunikationsvetenskap eller inom annat ämne som har relevans för medie-och kommunikationsvetenskap, eller som antingen inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF, 7 kap 41 §). Urvalsprocessen kommer innefatta utvärdering av inskickade handlingar (se nedan), intervjuer av valda kandidater och deras referenser. 

Allmänna urvalskriterier

 • självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten;
 • problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan;
 • metodologisk och vetenskaplig mognad;
 • kommunikations-och samarbetsförmåga.

Specifika urvalskriterier

 • kandidatens förmåga att, i enlighet med HF, 5 kap 5 §, tillgodogöra sig det avancerade lärandet på forskarutbildningen. För att stödja utvärderingen av hur genomförbart varje forskningsförslag är förväntas studenterna lämna in tidigare skriftligt material, en väl refererad forskningsplan och, i förekommande fall, en portfölj tillsammans med deras ansökningsblankett (se nedan).
 • kandidatens förmåga att planera och genomföra projekt inom givna tidsramar;
 • kandidatens förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska;
 • samt i vilken grad den föreslagna forskningen kan bidra till forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap.

Projekt-specifika urvalskriterier

 • kandidatens förmåga att analysera såväl samspel och interaktioner mellan aktörer, som diskurser i online- och off-line-miljöer
 • kandidatens förmåga att analysera samtida former av extremistiska narrativ
 • kandidatens förmåga att analysera spridningen av extremistiska narrativ i digitala medier och i lokala stadsmiljöer i Sverige
 • kandidatens erfarenhet av att arbeta med data från sociala medier utifrån både kvalitativa och kvantitativa digitala forskningsmetoder
 • kandidatens kunskaper i svenska (i tal och skrift)

Upplysningar

Information om forskningen och forskarutbildning: Forskarutbildningsansvarig vid K3, Tina Askanius, tina.askanius@mau.se

Allmän information om K3 och Malmö Universitet och frågor kring anställningen, Prefekt vid K3, Annika Olsson, +46 406657678, annika.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 6 december 2022. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
 • Meritförteckning med upp till tre referenser (inklusive titel, namn, kontaktupplysingar och relation till kandidaten)
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (1500 ord +/- 10% exklusive referenser). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk. Forskningsplanen ska innehålla en tydlig beskrivning av hur ditt projekt relaterar till målen för delstudie 4 av OppAttune-projektet 
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande) samt publicerade artiklar eller motsvarande (upp till tre).

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt HF 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

1 februari 2023

Fackliga företrädare

Saco-S, Rebecka Johansson, +46 406657753, rebecka.johansson@mau.se

OFR, Martin Reissner, +46 406657266, martin.reissner@mau.se 

Studentrepresentant

Doktorandkoordinator på K3 Hugo Boothby, hugo.boothy@mau.se

Doktorandfacklig representant Michel Anderlini michel-vincent.anderlini@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-06 genom att klicka på knappen nedan.