Doktorand i datavetenskap

Malmö

Ref REK 2022/279

Om Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel. 

Institution

Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid institutionen bedrivs inom datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Några av de områden vi intresserar oss för inom forskning och utbildning är artificiell intelligens, digitala medier, e-hälsa, internet of things och spelutveckling.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Efterfrågestyrd kollektivtrafik (DRT) är en form av transporttjänst som i motsats till traditionell kollektivtrafik, inte är begränsad till att följa fasta rutter och tidtabeller. Istället anpassas den dynamiskt till det faktiska resebehovet, med målsättningen att uppnå samåkning. DRT kan därmed ses som en transportform någonstans mellan tidtabellsstyrd buss och taxi. Det finns ett stort utrymme för olika designalternativ av en DRT-tjänst, i termer av hur tjänsten konfigureras och erbjuds. Dessutom har autonoma fordon potential att påverka vad som är en lämplig design för en DRT-tjänst. DRT-tjänster kan vidare använda digital teknologi (exv. appar) för att kommunicera med resenärerna, vilket kan förbättra tjänstekvalitet och systemeffektivitet. Under senare år har intresset för DRT-tjänster ökat, särskilt som substitut för vanliga busslinjer på landsbygden och som kommersiell tjänst i tätorter.

Den övergripande frågan som ska adresseras är: Vilka möjligheter och effekter finns det med att introducera DRT-lösningar? Härutöver pekar följande frågor på relevanta, kompletterande områden: Hur kan digital interaktivitet användas för att förbättra tjänsterna? Vilka är möjligheterna och utmaningarna kopplade till AI och integritet för DRT-tjänster? Vilka är de förväntade systemeffekterna av att använda autonoma fordon för DRT?
Som huvudsakligt instrument för analys kommer simuleringsverktyg, inklusive representation av resenärer och fordon, att användas.

Forskarstudierna genomförs inom ramen för K2, Sveriges kunskapscentrum för kollektivtrafik, och i samarbete med aktörer inom kollektivtrafiken. Utöver forskning förväntas 20% av tjänsten att tillägnas undervisning vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst
  60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak
  motsvarande kunskaper

Särskild behörighet har den som:

 • har kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inomdatavetenskap eller inom annat ämne som har relevans för datavetenskap, eller
 • inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • behärskar engelska i den utsträckning som krävs för att genomföra forskarutbildning i datavetenskap

 

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).

Allmänna urvalskriterier, i enlighet med den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå för ämnet:

 • Ämneskompetens
 • Vetenskaplig kvalitet i tidigare arbeten
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga

  

Följande specifika urvalskriterier kommer att användas:

 • Erfarenhet, kunskap och färdighet relaterad till simulering och AI (inklusive optimering och maskininlärning)
 • Erfarenhet från samarbete med privata och offentliga aktörer
 • Relevant erfarenhet och kunskap inom transportdomänen

 

Upplysningar

Head of Department, Bengt J Nilsson, 040-665 72 44, bengt.nilsson@mau.se

HR-specialist, Magdalena Brossing, 040-665 76 59, magdalena.brossing@mau.se

Handledare, Åsa Jevinger, 040-665 72 52, ase.jevinger@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-12. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning https://mau.app.box.com/s/xe74zorhnlfmst7ejy65440r77f0n2l6
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Personligt brev som beskriver vem du är och varför du söker den här tjänsten
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Tillträde

2023-04-01

 

Fackliga företrädare

SACO-S Mats Syde, mats.syde@mau.se

OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

 

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-12-12 genom att klicka på knappen nedan.