Doktorander i pedagogik

Malmö

Ref REK 2022/273

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott.

Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL)

Institutionen har ca 30 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på institutionen behandlar frågor inom bland annat specialpedagogik, yrkeskunnande, skolutveckling, ledarskap, praktikutvecklande skolforskning, språk/flerspråkighet och lärande i högre utbildning. På institutionen bedrivs forskning kring sociologiska och kritiska perspektiv på utbildning samt kring relationen mellan psykiskt välbefinnande och lärande.

1) Vi söker en doktorand i pedagogik vars forskningsprojekt är inriktat mot sociologiska och kritiska perspektiv på utbildning och hur utbildning kan bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle.

2) Vi söker en doktorand i pedagogik vars forskningsprojekt avser att studera relationen mellan lärande och psykiskt välbefinnande, där ungas välmående kan förstås som en resurs för ett gott lärande men också hur lärande kan bidra till ungas välmående.

Vänligen ange (exempelvis i forskningsplanen) vilken av dessa två tjänster din ansökan gäller.

Pedagogik

Pedagogik är ett brett forskningsfält som inbegriper utbildning, fostran och lärande och hur dessa relaterar till och formas av de institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår. Forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Malmö universitet grundas i en samhällelig kontext som fokuserar fostrans-, undervisnings- och bildningsprocesser i såväl förskola, skola och vuxenutbildning som icke- institutionaliserade kontexter. Kunskapsbildning och meningsskapande i vardagsliv och utbildning ses som relationella och sammanvävda processer. Pedagogikämnet vid Malmö universitet präglas av praktiknära forskning och professionsanknytning med utgångspunkt i värdegrundsperspektiv som demokrati, samt mångfald och inkludering.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Inom ramen för doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring upp till 20 % förekomma och anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap/pedagogik, eller för någon av utlysningens inriktningar relevant ämne som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder 

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt. Särskilt kommer sökandes förmåga att formulera en forskningsplan med koppling till någon av utlysningens två forskningsinriktningar att beaktas.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Skolutveckling och ledarskap: Prefekt Ola Fransson, telefon 040-6657549, ola.fransson@mau.se

Kontaktperson för institutionen Skolutveckling och ledarskap: Forskningsledare, Lisa Hellström, telefon 040-6657042 Lisa.hellstrom@mau.se

Kontaktperson för ämnet pedagogik: studierektor Thom Axelsson, telefon 040-6658645, thom.axelsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökningar accepteras på följande språk: svenska, danska norska och engelska. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska, danska, norska eller engelska.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-01-16.

Ansökan skall innehålla:

  • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen och där det tydligt framkommer vilken av tjänsterna du söker (max 2 sidor)
  • Styrkt meritförteckning
  • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  • Självständiga arbeten på avancerad nivå
  • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2023-09-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-01-16 genom att klicka på knappen nedan.