Doktorander i forskarutbildningsämnet naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Malmö

Ref REK 2022/270

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten 

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott.

Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Anställningarna har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete.

Forskningen på NMS är inriktad mot frågor om utbildning och lärande i naturvetenskap, hållbarhet och matematik i förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, NMDI

Forskningen inom ämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) strävar efter ökad kunskap om lärande, undervisning, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till skolämnen samt förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik.

Vid Malmö universitet är ämnet kopplat till forskningsmiljön SISEME – Studies in Science, Environmental and Mathematics Education som framförallt anlägger didaktiska, samhälleliga och språkliga perspektiv på lärande och utbildning i nämnda ämnen.

Inom ämnet NMDI söker vi två doktorander inom matematikens didaktik. Vi välkomnar ansökningar som fokuserar utmaningar och möjligheter för skolan, vuxenutbildningen och förskoleverksamhet inom matematik, och ansökningar som relaterar matematikämnet till ämnesövergripande problemställningar.

Nedan anges några områden som forskningsmiljön inom NMDI särskilt intresserar sig för, men doktorandtjänsterna är öppna även för andra inriktningar kopplade till matematikdidaktik.

• Migration, globaliseringsprocesser, flerspråkighet, kulturellt och språkligt heterogena utrymmen för lärande
• Hållbarhet, klimatförändringar, miljöutmaningar, handlingsberedskap inom och genom matematikämnet
• Inkludering, normer, identitetsskapande, social rättvisa
• Litteracitet, professionsutveckling, policystudier
• Digitalisering, digitala informationssystem, teknikanvändning

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7).

Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid.

Inom ramen för doktorandanställningen kan institutions-tjänstgöring upp till 20 % förekomma och anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom naturvetenskapernas och/eller matematikens didaktik eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av MAU bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål.

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att

 • tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten
 • sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat
 • sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
 • grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen
 • förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle: Prefekt Ingvar Holm, ingvar.holm@mau.se , telefon 040-6657983
Kontaktperson för ämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Professor Clas Olander, clas.olander@mau.se, 040-665 8655
Kontaktperson för forskning inom institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle: Professor Lisa Björklund Boistrup, lisa.bjorklund.boistrup@mau.se , 040-665 7192

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökningar accepteras på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska, danska, norska eller engelska.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-01-16.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
 • Styrkt meritförteckning
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2023-09-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-01-16 genom att klicka på knappen nedan.