Doktorander i Språk- och litteraturdidaktik

Malmö

Ref REK 2022/269

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Tema: Läspraktiker på svenska och engelska i svensk grundskola

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Kultur-Språk-Medier, KSM

Anställningen har sin placering vid institutionen Kultur-Språk-Medier (KSM). Institutionen har ca 60 anställda som bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på KSM är inriktad mot hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang, och bärs fram via olika medier och estetiska uttrycksformer.

Forskningen är flervetenskaplig och bedrivs bland annat inom svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, nordiska språk, engelska, engelska och lärande, litteraturvetenskap, lingvistik, kulturstudier och media, estetiska kunskapsformer samt pedagogik. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i Språk- och litteraturdidaktik (SLDI).

Forskarutbildningsämnet Språk- och litteraturdidaktik söker två doktorander.

Språk- och litteraturdidaktik

Språk- och litteraturdidaktik är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som omfattar svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, och engelska med didaktisk inriktning. Frågor om språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk- och ämneslärande samt flerspråkighet är centrala.

Viktiga inslag i forskarutbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former, samt av deras möjligheter att använda sina samlade språkliga resurser som en del av språk-, kunskaps-, och identitetsutveckling. Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skolämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska, och dessa språks användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat.

Vi välkomnar inom SLDI ansökningar inom temat ”Läspraktiker på svenska och engelska i svensk grundskola”. Ansökningarna bör beröra ett eller båda språken och kan fokusera frågor inom något av följande, eller närliggande, områden i grundskolan:

• flerspråkighet i relation till läspraktiker;
• läsande som ingång till skrivande;
• kritisk och kreativt läsande;
• interkulturella perspektiv på läsande;
• multimodala läs- och skrivpraktiker;
• läsande av olika slags texter, inklusive sakprosa och skönlitteratur;
• läsande utifrån språkdidaktiska, litteraturdidaktiska och litteraturhistoriedidaktiska perspektiv;
• läsande och gestaltning genom musik, bild och drama.

Företrädesvis prioriteras en doktorand med inriktning mot svenska respektive en doktorand med inriktning mot engelska.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom svenska med didaktisk inriktning, svenska, svenska som andraspråk, engelska, engelska och lärande, språkvetenskap, litteraturvetenskap, nordiska språk, utbildningsvetenskap (med en för SLDI relevant inriktning) eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål.

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till

 • sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten
 • sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat
 • sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
 • grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen
 • förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt
 • förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen på både svenska och engelska

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Kultur-Språk-Medier: Prefekt Tanja von Dahlern, tanja.von-dahlern@mau.se, 040-665 88 28.
Kontaktperson för ämnet Språk- och litteraturdidaktik: Docent, studierektor Anna Wärnsby, anna.warnsby@mau.se, 040-665 80 72

Allmän studieplan för SLDI.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökningar accepteras på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska, danska, norska eller engelska.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-01-16.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 1 500 ord)
 • Styrkt meritförteckning
 • Kortfattad forskningsplan som argumenterar för forskningsinriktning, forskningsfrågor, teoretiska och metodologiska val samt hur dessa relaterar till den specifika utlysningen (max 4 000 ord exkl. referenslista)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2023-09-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-01-16 genom att klicka på knappen nedan.