Universitetsadjunkt i pedagogik

Malmö

Ref REK 2022/268

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 9 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv.

Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden.
 

Institutionen Barndom, utbildning och Samhälle

Institutionen barndom, utbildning och samhälle (BUS) är en tvärvetenskaplig institution med ansvar för förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Fakulteten för lärande och samhälle. Vi ansvarar också för en internationell masterutbildning i Educational theory och bedriver, tillsammans med Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL), forskarutbildning i pedagogik.

Utöver detta ger vi även flera fristående kurser kring barndom och utbildning ur olika teoretiska perspektiv. Institutionen har ca 60 medarbetare och har nyligen flyttat in i nya lokaler i huset Orkanen på Universitetsholmen, granne med Malmö centralstation.

Vid institutionen bedrivs flervetenskaplig forskning om barndom och utbildning. Utmärkande för BUS forskning är att fenomen analyseras utifrån sina idémässiga, samhälleliga, kulturella och historiska sammanhang. Detta är en följd av att forskarna har sin ämnestillhörighet i ämnen såsom pedagogik, didaktik, historia, etnologi, sociologi, kulturgeografi, IMER, medie- och kommunikationsvetenskap och socialt arbete. Karaktäristiskt för miljön är även att forskningen spänner över allt från forskning i samverkan med förskolelärare via empiriska studier av barndom och utbildning till teoretiska studier i utbildningsfilosofi.

Idag organiseras forskningen vid institutionen via forskningsgrupperna Childhood and Education (ChEd) och Philosophical Studies in Education (PSE). Vid institutionen finns också ett ULF-nätverk med inriktning mot samverkansforskning med förskolan. Institutionens forskare deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningskonferenser och publicerar sig i såväl nationella som internationella tidskrifter och bokserier.

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningens primära arbetsuppgifter består av undervisning och handledning inom förskollärarutbildningen med särskilt fokus på verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, specialpedagogik samt arbete inom ämnesdidaktiska kurser som t. ex. naturvetenskap och teknik, matematik och literacy. I anställningen ingår också ett omfattande uppdrag som vfu-lärare samt uppdrag som kontaktlärare inom institutionens vfu-verksamhet. Även andra arbetsuppgifter, såsom uppdragsutbildning, kan komma i fråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas. I anställningen ingår 10% kompetensutvecklingstid vilken kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Förskollärarexamen.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete inom förskollärarutbildning vid universitet/högskola.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom förskollärarutbildning.
 • God samarbetsförmåga.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom förskollärarutbildning med inriktning på områdena verksamhetsutveckling, specialpedagogik samt förskoledidaktik inom matematik, naturvetenskap och språkutveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursledarskap inom förskollärarutbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att vara VFU-lärare samt att ha haft uppdrag som VFU-kontaktlärare inom förskollärarutbildning.
 • Erfarenhet av forskning eller utvecklingsarbete inom det pedagogiska kunskapsfältet.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställniongsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Prefekt Peter Lilja, peter.lilja@mau.se
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-06. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer HR 2022/268, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer HR 2022/268.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje)

Övrigt

Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se  

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se

ST Naser Eftekharian, naser.eftekhrian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 

 


Du ansöker senast 2022-12-06 genom att klicka på knappen nedan.