Funded by the European Union

Doktorand i Global politik med inriktning mot radikal retorik

Malmö

Ref REK 2022/259

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle är en mångvetenskaplig fakultet som omfattar tre institutioner: Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Institutionen för globala politiska studier och Institutionen för urbana studier. Fakulteten bedriver forskarutbildning i global politik, internationell migration och etniska relationer (IMER), interaktionsdesign, media- och kommunikationsvetenskap och urbana studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscenter. Läs mer om Fakulteten for kultur och samhälle här.

Institutionen för globala politiska studier 

Institutionen för globala politiska studier (GPS) är en tvärvetenskaplig institution och kombinerar ansatser från såväl samhällskunskap som humaniora, med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Fokus ligger på organisationer, styrning, politiska medel och beslutsprocesser men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor. På GPS finns två forskarutbildningsämnen: Global politik samt Internationell migration och etniska relationer (IMER). Den aktuella tjänsten är i Global politik. Läs mer om Institutionen för globala politiska studier här.

Forskarutbildning i Global politik

Studiet av global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från såväl samhällsvetenskap som humaniora. Den vetenskapliga kärnan inom ämnet global politik är transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd, politik inom och utanför nationalstaten och spridning av aktörer i världspolitiken. En central del av forskningen är att försöka vidga och fördjupa förståelsen och studiet av maktutövning på global nivå. Global politik omfattar analyser av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella relationer och nätverk över nationsgränser.

Syftet med programmet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att doktoranden självständigt ska kunna bedriva forskning och bidra till kunskapsutveckling inom det valda ämnesområdet. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier), varav 60 högskolepoäng från kurser. Den avslutas när doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling (180 hp).

Forskningsprojekt

Institutionen för globala politiska studier (GPS) utlyser en doktorandtjänst som en del av det europeiska doktorandnätverket Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism (VORTEX). Projektet finansieras av Europeiska unionen och är ett europeiskt doktorandnätverk inom Marie Skłodowska-Curie Actions.

VORTEX övergripande mål är att utveckla nya evidensbaserade innovativa strategier för att motverka och förebygga ideologisk och beteendemässig radikalisering. Doktorandnätverket, som är indelat i 10 individuella forskningsprojekt, ett för varje doktorand, inkluderar Malmö universitet (Sverige), Peace Research Institute Frankfurt (Tyskland), University of Marburg (Tyskland), Helsingfors universitet (Finland), University of Turin (Italien), Université libre de Bruxelles (Belgien), Universitetet i Oslo (Norge) och Babeș-Bolyai University (Rumänien). Malmö universitet samordnar nätverket och tar emot två av doktoranderna. Doktorandnätverkskoordinator är docent Kristian Steiner, Malmö universitet.

Den utsedda doktoranden förväntas formulera och genomföra ett självständigt och individuellt forskningsprojekt som behandlar temat Radikal retorik: en analys av legitimerande och mobiliserande diskurser. Det övergripande temat handlar om hur sekulär och religiös radikal retorik legitimerar våld och mobiliserar anhängare att delta i våldshandlingar. Målet är att bidra till en ökad förståelse av radikal retorik: dess diskursiva innehåll, dess legitimerande och mobiliserande potential, dess utveckling och förändring samt dess nationella och transnationella spridning.

Lämpliga kandidater kan komma från ett brett spektrum av bakgrunder, inklusive men inte begränsat till: freds- och konfliktstudier, socialpsykologi, politisk psykologi, kommunikationsstudier, statsvetenskap, sociologi, IMER och antropologi. Sökande som kan visa engagemang i tvärvetenskaplig forskning är att föredra.

Även om doktoranden kommer att arbeta med ett individuellt forskningsprojekt kommer vederbörande också att vara ansluten till det europeiska doktorandnätverk som beskrivs ovan och kommer att arbeta i nära samarbete med andra doktorander och seniora forskare. Doktoranden förväntas tillbringa tid vid universitet och organisationer i projektet, inom och utanför Europa. Doktoranden kommer också att ha nära anknytning till den tvärvetenskapliga miljön vid Malmö universitet.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Den som anställs som doktorand ska ägna sig åt sina studier inom ramen för ovanstående projekt. Även om det är av vikt att studentens arbete passar brett inom det övergripande doktorandnätverket genom att arbeta nära projektkoordinatorn Kristian Steiner, kommer doktoranden att genomföra oberoende forskning.

Den som anställs som doktorand får dock under anställningens sista anställningsår i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen och omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som presenteras i en doktorsavhandling.

Som doktorand förväntas du delta aktivt i forsknings- och utbildningsmiljön vid institutionen och i det europeiska doktorandnätverket. Doktoranderna förväntas alltså delta i evenemang som anordnas av VORTEX, tillbringa tid vid universitet och organisationer i projektet och bidra till en lärobok och en vitbok om radikalisering.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom global politik eller inom annat ämne som har relevans för global politik, eller som antingen inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).

Allmänna urvalskriterier

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • Problemformulering och stringens i bifogad forskningsplan och i tidigare arbeten
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga

Urvalskriterier relaterade till forskarutbildningen

 • Kunskaper och färdigheter motsvarande en samhällsvetenskaplig eller humanistisk examen på avancerad nivå i ett ämne som är relevant för området global politik. För exempel på relevanta ämnen, se ovanstående beskrivning av forskningsprojektet.
 • Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska på avancerad nivå
 • Dokumenterad erfarenhet av att studera eller forska på något av de teman som beskrivs i forskningsprojektet ovan.

Projektspecifika urvalskriterier

 • Enligt projektfinansiärens regelverk får de sökande inte ha bott eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månader som föregår rekryteringsdatumet.
 • Enligt projektfinansiärens regelverk får de sökande inte redan ha en doktorsexamen vid rekryteringstillfället.
 • Förmåga att analysera on-line och off-line sekulär och religiös radikal retorik.
 • Förmåga att analysera radikal retorik kvalitativt och på originalspråk.
 • Förmåga att analysera radikal retoriks diskursiva innehåll och legitimerande och mobiliserande potential.
 • Förmåga att analysera nationell och internationell spridning av radikal retorik.
 • Förmåga att förstå och kommunicera på det eller de språk som är av relevans för det föreslagna doktorandprojektet.

Upplysningar

För frågor relaterade till doktorandprojektet, kontakta docent Kristian Steiner, projektkoordinator, kristian.steiner@mau.se

För frågor om forskarutbildningen, kontakta professor Maja Povrzanović Frykman, maja.frykman@mau.se

För övriga frågor kontakta biträdande prefekt docent Gunnhildur Lily Magnusdottir, gunnhildur.lily.magnusdottir@mau.se

Information om projektet Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism (VORTEX) finns här: https://vortex.uni.mau.se/

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-01-16. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet kan läsa vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning https://mau.app.box.com/s/0729inc4c3o0d70jrv4435w4vpgcwr6d
 • Meritförteckning med upp till tre referenser. (Referenserna skall innehålla titel, anställning, e-postadress, telefonnummer och relation till den sökande)
 • Scans av examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • En forskningsplan på upp till 3000 ord exklusive referenser. Forskningsplanen ska innehålla ett övergripande syfte, frågor som projektet avser att besvara, en redogörelse för det teoretiska ramverket och det metodologiska tillvägagångssättet samt en beskrivning av forskningsmaterial och materialinsamling.
 • Ett personligt brev på upp till 500 ord
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Dessutom kommer projektet att följa The European Charter for Researchers, The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, och “will not discriminate against researchers in any way on the basis of gender, age, ethnic, national or social origin, religion or belief, sexual orientation, language, disability, political opinion, social or economic condition.”

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Tillträde

Tillträdesdatum är den 1 september 2023.

Fackliga företrädare

SACO-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Studentrepresentant

Michel Anderlini, michel-vincent.anderlini@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-01-16 genom att klicka på knappen nedan.