Doktorand i om avstämbara självmonteringsvägar av proteiner från hållbara växtkällor

Malmö

Ref REK 2022/248

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle

Institution

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Forskningen vid institutionen är också kopplad till vårt forskningscenter "Biofilms - Research Center for Biointerfaces" (www.mau.se/brcb), som kombinerar biomedicinsk vetenskap med klinisk och translationell forskning med medicinska, dentala, livsmedels- och miljötillämpningsområden i nära samarbete med regionalt näringsliv. 

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle (www.mau.se/hs) erbjuder ett kandidatprogram som också leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker (grundnivå, 180 hp) och ett masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, 120 hp), samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Proteiner från växtfrön erbjuder lovande möjligheter att ersätta animaliska livsmedelsproteiner med en mer hållbar, hälsosam och prisvärd proteinkälla. Emellertid är fröproteiner strukturellt komplexa, har stora molekylvikter och ofta dåligt lösliga i vatten. Dessa skillnader mot typiska animaliska proteiner kräver nya tillvägagångssätt för att skapa jämförbara livsmedelsegenskaper. 

Doktorandprojektet kommer att ingå i ett större forskningsprogram med inriktning på frågan om hur man på bästa sätt kan utnyttja potentialen för avstämbar strukturbildning från växtproteiner, genom att översätta konceptuell och metodologisk utveckling inom mjuk materia och proteinbiofysik till livsmedelsvetenskap. I synnerhet kommer vi att kombinera strukturell och dynamisk karakterisering med hjälp av state-of-the-art spridnings- och mikroskopitekniker för att studera väldefinierade lösningar och hydrogeler av växtproteiner.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på olika självmonteringsvägar av proteiner som utlöses av förändringar i temperatur och kemisk miljö. Specifika uppgifter kommer att innefatta användningen av tidsupplösta spridnings- och mikroskopitekniker för att följa den strukturella och dynamiska utvecklingen under monteringsprocesser, samt användning av miljöer för kontrollerad blandning för att initiera strukturbildning med specifika önskade resultat.

Arbetet kommer att utföras i ett team av projekt- och doktorander, postdoktorer och handledare, och öppenhet för att aktivt bidra till en gemensam forskningsagenda behövs. Projektet kommer även att omfatta experimentella kampanjer vid nationella och internationella forskningsanläggningar och ge möjlighet till en längre utlandsvistelse som en del av doktorandprojektet. Vi siktar på att doktoranden ska bli en aktiv och oberoende forskare vid den tvärvetenskapliga gränsen mellan livmedelsvetenskap och soft matter.

Kvalifikationer

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (HF 7 kap 39 §)

Behörighet

Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, i synnerhet genom att kombinera koncept och tillvägagångssätt från livsmedelsvetenskap och soft matter vetenskap, och överbrygga från experimentellt förverkligande till teoretisk modellering. Den idealiska kandidaten kombinerar ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning med en gedigen bakgrund inom ett relaterat studieområde (t.ex. fysik, (bio-)kemi, livsmedelsteknik).

God kommunikationsförmåga i engelska (skriftligt och muntligt) som arbetsspråk är ett krav. Vidare bör en framgångsrik kandidat vara öppen och kunna aktivt bidra till en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö.

Erfarenhet av forskning relaterad till proteiner i lösning eller proteinhydrogeler är meriterande, liksom konceptuell kunskap om den fysikalisk-kemiska och biofysiska grunden för proteinfasbeteende. Praktisk erfarenhet av en eller flera av följande tekniker/ämnen är meriterande:

 • ljus-, neutron- eller röntgenspridning
 • optisk mikroskopi
 • mikrofluidiska miljöer
 • vetenskapliga skriptspråk (t.ex. python, matlab).
 • dataanalys av större datamängder

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Upplysningar

Assistant Professor Felix Roosen-Runge, +46(0)40 665 7969, felix.roosen-runge@mau.se

För generella frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR,

Ewa-Marie Dahlgren, ewa-marie.dahlgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-01. Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan skall även innehålla:

 • Komplettera med formulär till forskarutbildningen
 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Ett personligt brev där du beskriver din motivation och relevanta erfarenheter för den sökta tjänsten
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om max fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

LÖN: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde

Startdatum 2023-01-10 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Désirée Anvir, SACO: desiree.anvir@mau.se  

Peter Persson, OFR: peter.persson@mau.se   

Naser Eftekgarian, OFR: naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-01 genom att klicka på knappen nedan.