Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning juridik, socialrätt och förvaltningsrätt

Malmö

Ref REK 2022/247

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution

Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg.

Socialrätten och förvaltningsrätten är centrala delar i det sociala arbetets praktik. Ämnena innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Även kriminalvårdsrätt och straffrätt med fokus på unga lagöverträdare ingår. Rättsliga frågor som rör enskilda som befinner sig i olika typer av ojämlika maktrelationer, exempelvis vid tvångsingripanden, vid ansökning av någon förmån, eller annars som patient, klient eller brukare, är av särskilt intresse. Till området räknas även sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som familjemedlem, gäldenär, arbetstagare, hyresgäst eller konsument.

Läs mer om institutionen för socialt arbete här LÄNK

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktning mot juridik (socialrätt, förvaltningsrätt) kommer du att undervisa inom ramen av socionomprogrammet, socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och fristående nätbaserade kurser. Undervisningen är främst inriktad på socialrätt, förvaltningsrätt och närliggande rättsliga områden. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, handledning och examination av kurser inom utbildningsprogrammen samt fristående kurser. Kurserna ges på grundnivå. Studenterna på våra nätbaserade distanskurser är ofta studenter från olika professionsutbildningar eller är aktiva i arbetslivet. Vi förutsätter att du kan och vill delta i kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår administration av undervisningsrelaterade frågor och att vara aktiv i forskningssammanhang där du bidrar med dina insatser i universitetets ofta tvärvetenskapliga forskningsgrupper.

På Malmö universitet finns en tradition av program med inriktning mot professions- och yrkesutbildningar. Det i sin tur gör att vi är angelägna om att ha goda och täta kontakter med det praktiska fältet inom våra utbildningar och vi hoppas att du kan och vill bidra till det under din tid hos oss.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

Avlagd jur.kand. eller juristexamen eller annan motsvarande juridisk utbildning relevant för juridik i socialt arbete. Eller att du är socionom med mycket goda erfarenheter av att ha undervisat eller arbetat i socialt arbete med inriktning mot juridik, socialrätt och förvaltningsrätt.

Särskilt meriterande för denna anställning:

Erfarenhet av undervisning i juridik för icke-jurister

Erfarenhet av kursansvar

Erfarenhet av lärplattformen Canvas

Erfarenhet av undervisning i digital form

Yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete

Erfarenhet av att arbeta i grupp och god samarbetsförmåga

Yrkeserfarenhet från förvaltningsdomstol 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Den sökande förutsätts fungera i lärar- och studerandegrupper där social kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Den sökande ska vidare ha ett intresse för pedagogisk förnyelse och utveckling av kurser. Intresse för vetenskaplig verksamhet är meriterande.   

God kommunikativ förmåga samt administrativ förmåga är andra viktiga egenskaper.   

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

Dokumenterad kompetens inom ämnet

Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses: 

Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken

Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning

Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Lina Corter, Universitetsadjunkt juridik +46406657993

Maria Hjortsjö, prefekt institutionen för socialt arbete +46406657971

Ewa-Marie Dahlgren, HR-specialist, ewa-marie.dahlgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-11-28. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Meriterna bör dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/247 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/247.

Ansökan skall innehålla:

Meritförteckning

Examensbevis för examen på avancerad nivå

Övriga relevanta betyg och intyg

Pedagogisk avsiktsförklaring

Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.

Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Vi söker minst en medarbetare. Anställningen är tillsvidareanställning på 50-100% med start 230101 eller enligt överenskommelse. Malmö universitet tillämpar provanställning på sex månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

230101, eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO-S Désirée Annvir tel 040-665 70 08 
OFR/Lärarförbundet, Peter Person tel: 040-665 82 76
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2022-11-28 genom att klicka på knappen nedan.