Universitetslektor i farmaceutisk fysiklaisk kemi med fokus på ”soft matter” och biologiska gränsytor

Malmö

Ref REK 2022/186

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle

Institution

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle (www.mau.se/hs) erbjuder ett kandidatprogram som också leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker (grundnivå, 180 hp) och ett masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, 120 hp), samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Forskningen vid institutionen är också kopplad till vårt forskningscenter "Biofilms - Research Center for Biointerfaces" (www.mau.se/brcb), som kombinerar biomedicinsk vetenskap med klinisk och translationell forskning med medicinska, dentala, livsmedels- och miljötillämpningsområden i nära samarbete med regionalt näringsliv.

Innehåll och arbetsuppgifter

Institutionen för biomedicinsk vetenskap söker nu en universitetslektor i farmaceutisk fysikalisk kemi med fokus på ”soft matter” och biologiska gränsytor. De viktigaste kriterierna för anställning är ett starkt engagemang för undervisning och forskning, liksom villkoret att kandidaten kan bidra långsiktigt till utvecklingen av avdelningen.

Den framgångsrika kandidaten kommer att kunna fungera som expert för en del av ämnet ytkemi, att undervisa grund- och doktorander och att handleda forskarstuderande. Han/hon ska kunna undervisa i flera kurser på vårt program i biomedicinsk laboratorievetenskap (grundnivå, på svenska), i motsvarande kurser på vårt planerade receptarieprogram (grundnivå, på svenska/engelska), och på vårt program i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, på engelska). Vidare är dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå meriterande. Aktivt deltagande i utvecklingen av olika typer av kurser och undervisningsmetoder är också meriterande.

 

Den framgångsrika kandidaten måste bedriva forskning inom farmaceutisk fysikalisk kemi, med fokus på ”soft matter” och biologiska gränsytor, som också har en stark potential att ytterligare integrera de utbildningar som ges på grundnivå / forskarnivå i den gemensamma forskningsmiljön vid institutionen. Demonstrerad erfarenhet av metoder för att hantera frågor på molekylär nivå inom detta område är ett krav och god förståelse för den svenska hälso- och sjukvården är meriterande. Tidigare erfarenhet från forskningssamarbete med näringsliv och offentlig sektor är också meriterande. Bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer att fokusera på kvalitet och originalitet av oberoende forskning inom farmaceutisk fysikalisk kemi, med fokus på ”soft matter” och biologiska gränsytor, och aktualiteten i dessa forskningsprestationer. Det kommer också att innehålla en bedömning av förmågan att initiera, planera och leda forskning och forskarutbildning där tonvikten läggs på vetenskapligt arbete publicerat i internationellt prestigefyllda tidskrifter och förmågan att erhålla forskningsmedel.

Arbetsuppgifterna kan även innefatta administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten. Den framgångsrika kandidaten ska helst kunna visa administrativ skicklighet inklusive en bevisad förmåga att leda och utveckla organisationsaktiviteter och personal, en bevisad förmåga att initiera, planera och leda forskning, en bevisad förmåga att planera, genomföra och ta ansvar för grundutbildningen och en bevisad förmåga att interagera med det bredare samhället.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

 För denna anställning krävs specifikt:

 1. ett starkt engagemang för undervisning och forskning samt potential att långsiktigt bidra till institutionens utveckling
 2. hög kompetens att undervisa, forska och kommunicera på engelska, och gärna även på svenska
 3. behörighet att undervisa i flera kurser på vårt program i biomedicinsk laboratorievetenskap (grundläggande nivå), i motsvarande kurser på vårt planerade receptarieprogram (grundnivå, på svenska/engelska) och i motsvarande kurser på vårt program i biomedicinsk ytvetenskaplig (avancerad nivå, på engelska).
 4. etablerad forskning inom farmaceutisk fysikalisk kemi, med fokus på ”soft matter” och biologiska gränsytor, som också har en stark potential att ytterligare integrera de utbildningar som ges på grundnivå/forskarnivå i institutionens gemensamma forskningsmiljö
 5. förvärvat en svensk docenttitel eller motsvarande validerad kompetens

 

Särskilt meriterande för denna anställning:

 1. goda kunskaper och gedigen erfarenhet inom i) ”soft matter” och biologiska gränsytor och ii) sensorer för biomedicinska applikationer, både praktiskt och teoretiskt, är högt värderade meriter
 2. internationell forskningserfarenhet, vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt prestigefyllda tidskrifter och bevis på förmåga att erhålla betydande forskningsmedel är ytterligare viktiga meriter
 3. en god överblick och förståelse för experimentella yttekniker är ytterligare en stark merit då tekniker som atomkraftsmikroskopi, ellipsometri, kvartskristallmikrovåg med dissipation (QCM-D) och reflektometri ofta används inom institutionen.
 4. kompetens inom forskningsbaserad undervisning och erfarenhet av att undervisa och arbeta i en blandad miljö online också är goda meriter
 5. erfarenhet av samarbete med nationella och internationella forskningsenheter
 6. erfarenhet av forskningssamarbete med näringsliv och offentlig sektor, och förståelse för deras behov

 Alla åberopade kvalifikationer och färdigheter måste åtföljas av stödjande dokumentation.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Prof. Johan Engblom (Prefekt), +46 (0)70 6087525, johan.engblom@mau.se

Prof. Tautgirdas Ruzgas (Bitr. Prefekt) +46 (0)40 6657431, tautgirdas.ruzgas@mau.se

För generella frågor rörande anställning vid Malmö universitet, kontakta:  

Ms. Ewa-Marie Dahlgren (HR-specialist) 040-6657952, ewa-marie.dahlgren@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-09-15. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/186, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/186.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Så snart som möjligt.
 

Fackliga företrädare

SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se

Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se

ST/OFR: Aje Carlbom aje.carlbom@mau.se 


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-09-15 genom att klicka på knappen nedan.