Biträdande universitetslektor i biomedicinsk vetenskap

Malmö

Ref REK 2022/170

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Utlysningen av dessa anställningar som biträdande universitetslektor ingår i den karriärsatsning på meriteringsanställningar som Malmö universitet genomför under 2022.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle (www.mau.se/hs) erbjuder ett kandidatprogram som också leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker (grundnivå, 180 hp) och ett masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, 120 hp), samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

 

Forskningen vid institutionen är också kopplad till vårt forskningscenter "Biofilms - Research Center for Biointerfaces" (www.mau.se/brcb), som kombinerar biomedicinsk vetenskap med klinisk och translationell forskning med medicinska, dentala, livsmedels- och miljötillämpningsområden i nära samarbete med regionalt näringsliv. 

Innehåll och arbetsuppgifter

En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Denna meriteringsanställning ska initialt lämna utrymme för forskning men även innehålla pedagogiska utvecklingsmöjligheter. En högskolepedagogisk utbildning ska beredas plats inom anställningens ramar.

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap avser rekrytera en biträdande universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med en stark förankring inom forskningsdriven klinisk kemi och histopatologi/immunhistokemi. Du kommer att integreras väl i den forskningsverksamhet som utförs inom Biofilms -Research Center for Biointerfaces, och förväntas att ytterligare förstärka kopplingen mellan institutionens olika forskningsdiscipliner (dvs. biomedicinsk laboratorievetenskap/-teknik, cell- och molekylärbiologi, fysikalisk kemi och farmaceutisk vetenskap). Du har ett starkt engagemang för både undervisning och forskning samt förmåga att långsiktigt bidra till institutionens gemensamma utveckling. Du måste också vara kvalificerad att undervisa från dag ett i flera kurser på vårt program för biomedicinska analytiker (grundnivå, på svenska) och på vårt masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, på engelska).

Undervisningsuppgifterna inkluderar kurskoordinering, handledning, kursadministration och olika ledningsuppgifter. Ytterligare uppgifter omfattar bl a utrustningsansvar och att fungera som förbindelselänk mellan nationella och internationella forskare och partnerindustri.

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och forskning inom området biomedicinsk laboratorievetenskap. Expertis inom klinisk laboratoriemedicin, med stor erfarenhet av olika immunkemiska och optiska metoder för detektion av biomolekyler som används vid diagnos och behandling av olika sjukdomar värderas högt. Goda kunskaper i morfologisk metodik med erfarenhet av både histo- och cyto-tekniker samt avancerad bildanalys av kliniskt material är också av stor vikt för tjänsten. Sammantaget söker vi en person med en kompetens som också har en stark potential att ytterligare integrera de utbildningar som tillhandahålls och den gemensamma forskningsmiljön vid institutionen.

 

För denna anställning krävs specifikt:

-Legitimation som biomedicinsk analytiker

-Doktorsexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande

- Dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet biomedicinsk laboratorievetenskap och förmåga att undervisa på svenska och engelska från dag 1

Särskilt meriterande för denna anställning:

-Erfarenhet av arbete med och förberedelse inför immunhistokemi och avancerad bildanalys

-Erfarenhet av analys av kliniska prover med bland annat immunkemiska och optiska metoder samt metodvalidering.

 

Särskilt meriterande för denna anställning:
 

-Erfarenhet av att skriva större konkurrenskraftiga externa ansökningar som resulterat i beviljade forskningsanslag

-Genomförd postdoktoranställning eller postdoktoral vistelse om minst 3 månader vid annat lärosäte än det där du erhållit din doktorsexamen

-Erfarenhet av projektledning

-Erfarenhet av samarbete med nationella och internationella forskningsorganisationer

-Erfarenhet av forskningssamarbete med näringsliv och offentlig sektor, med god förståelse för deras behov

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder 

Alla sökande bedöms utifrån förtjänst och skicklighet. Att uppfylla tidsramen om doktorsexamen högst fem år före sista ansökningsdag ses som en merit vid värdering av den sammanlagda skickligheten.

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som biträdande universitetslektor följande:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning.

Upplysningar

Professor Johan Engblom, johan.engblom@mau.se, +46 70 6087525

Docent Lars Ohlsson, lars.ohlsson@mau.se, +46 70 3225568

För allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet, kontakta

HR-specialist Ewa-Marie Dahlgren, Ewa-Marie.Dahlgren@mau.se , 040-665 79 52

 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-20. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/170, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/170.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • Doktorsavhandlingen
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under fyra år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. 

För befordran till universitetslektor.

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Vi förväntar oss att man under tiden som biträdande universitetslektor i 4 år ser till att kvalificera sig för befordran till docent, och att man först då kan befordras till universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • Pedagogisk skicklighet
 • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket Högskoleförordningen 4 kap 4 §.

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde

Enligt överenskommelse  

Fackliga företrädare

SACO, Désirée Anvir, desiree.anvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se

OFR, Naser Eftekarian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-08-20 genom att klicka på knappen nedan.