Projektforskare i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning

Malmö

Ref REK 2022/163

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen Kultur, språk och medier (KSM) bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Inriktningen mot lärarprofessionen speglas i våra kurser som är ämnesdidaktiska.

Innehåll och arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar klassrumsforskning inom det Crafoord-finansierade projektet Att lära svenska på svenska: Ämnesspecifika textpraktiker i mellanstadiets sva-undervisning (20220501). Det övergripande syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om förutsättningar som sva-undervisning skapar för elevers andraspråksutveckling och deltagande i ämnesspecifika textpraktiker. Fokus riktas mot läs- och skrivdidaktiska förlopp på mellanstadiet.

Projektplanen ger en ram för projektet vilken kommer att utvecklas i samråd med projektledaren utifrån kandidatens specifika kompetenser och kunskapsintressen. Här kan du läsa projektplanen

Anställningen innebär att vara huvudansvarig för studiedesign, materialinsamling och bearbetning av material samt att samarbeta och samförfatta publikationer med projektledaren, medsökande till projektet och andra forskare. Sökanden förväntas befinna sig regelbundet i Malmö.

Behörighet

Behörig att anställas som projektforskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Vid bedömningen av de sökande läggs särskild vikt vid skicklighet inom det forskningsområde som anställningen är riktad mot.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen inom svenska som andraspråk
 • Språkdidaktik eller annan för projektet relevant inriktning inom språk- eller utbildningsvetenskap.
 • God förmåga att kommunicera forskning på svenska och engelska.
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet och att driva forskningsprocesser framåt
 • God samarbetsförmåga och flexibilitet inom ramen för forskningsprojekt.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska som andraspråk.
 • Dokumenterad erfarenhet av klassrumsforskning som rör andraspråksdidaktik och/eller andraspråksutveckling.
 • Ett professionellt nätverk som underlättar initieringen och genomförandet av forskningen, gärna i Malmös närområde.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen ska vikt i första hand fästas vid skicklighet inom det särskilda området som anställningen är riktad mot. Därutöver kan annan skicklighet som är av betydelse för anställningen ställas som krav för behörighet.

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som projektforskare följande:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället
  med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar

Robert Walldén, 040-665 80 94, robert.wallden@mau.se (projektledare).
Tanja von Dahlern, tanja.von-dahlern@mau.se (prefekt)
Charlotte Rosenkvist, charlotte.rosenkvist@mau.se (biträdande prefekt)

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast den 2022-09-06. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken.

Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.


Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.
Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer, 2022/163, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer, 2022/163.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

• Dokumentation av vetenskaplig skicklighet

Ansökan skall även innehålla:

• Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning
• De vetenskapliga arbeten som åberopas (max tre)
Ansökan skall även innehålla ett personligt brev som beskriver sökandens intresse för och relevanta kompetens för tjänsten samt en kortfattad forskningsplan (max 4 sidor exklusive referenser) som redogör och argumenterar för den forskning sökanden avser bedriva inom projektet.

Övrigt

Anställningen är på 45% och tidsbegränsad till ca ett år.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

1 januari 2023 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-09-06 genom att klicka på knappen nedan.