Professor/övertandläkare i orofacial medicin

Malmö

Ref REK 2022/153

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.  

Sektion

Sektion 4

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Ämnesområdet orofacial medicin ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena oral diagnostik, odontologisk röntgendiagnostik, oral hälsa, ortodonti, pedodonti och samhällsodontologi. I sektionen ingår även HTA-O och WHO CAPP.

Ämnesområdet orofacial medicin
Orofacial medicin är ett nytt ämnesområde under uppbyggnad vid Odontologiska fakulteten. Verksamheten bedrivs inom grundutbildning, forskarutbildning och specialistutbildning (orofacial medicin). Specialisttandvård utövas inom specialiteten orofacial medicin. Samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg är centralt. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och vårdgivare inom tandvård och hela hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningen omfattar förutom egen forskning, ansvar för utvecklingen av både ämnesområdet orofacial medicin som av forskning inom området, forskarutbildning, handledning av doktorander samt medverkan i utveckling av flervetenskaplig forskning. Professorer undervisar på samtliga utbildningsnivåer och deltar i utvecklingen av utbildningarna. Innehavaren ska aktivt delta i universitetets och fakultetens samverkan med det omgivande samhället samt bidra till att öka volymen av externt finansierad forskning. Professorn ska vara drivande i utvecklings- och kvalitetsfrågor. Anställningen innefattar även teoretisk och klinisk handledning inom ämnesområdet för ST- tandläkare, samt egen klinisk verksamhet på specialistnivå. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen och professorskompetens inom ämnet orofacial medicin
 • Svensk tandläkarlegitimation och svensk specialistkompetens/examen i orofacial medicin
 • Klinisk skicklighet
 • Dokumenterad god förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • Omfattande erfarenhet av huvudhandledning inom forskarutbildning fram till disputation
 • Omfattande erfarenhet av specialiseringsutbildning för tandläkare och handledning fram till specialistexamen i orofacial medicin
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Stor erfarenhet inom utbildning och examinationer på samtliga nivåer inom universitetet

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad god kommunikations- och samarbetsförmåga såsom kunna visa på goda samarbeten inom forskningen samt goda vitsord från studenter
 • Dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag inom akademin, inklusive chefsuppdrag och klinikledning 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent. 

En professor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

 

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället 

Upplysningar

Dekan Gunilla Klingberg, 040-665 84 85, gunilla.klingberg@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-09-19. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer 2022/153, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/153.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället
 • Dokumentation av ledarskap och administrativ skicklighet

Förutom dokumenterade meriter enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. skall ansökan även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis för doktorsexamen, bevis om svensk tandläkarlegitimation och bevis om svensk specialistkompetens i orofacial medicin
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje) 

Övrigt

Anställningen är tillsvidare och heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde

2023-01-01 eller enligt överenskommelse 

Fackliga företrädare

SACO: Viveca Andersson-Plyming Viveca.Andersson-Plyming@mau.se  
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 
SEKO: sekocivil1@seko.lu.se 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-09-19 genom att klicka på knappen nedan.