Doktorand i vårdvetenskap

Malmö

Ref REK 2022/120

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle.  

Institution

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning.  

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Vi söker en doktorand på heltid till doktorsexamen. Aktuell utbildningsplats är riktad mot forskning inom vårdvetenskap och ska kopplas till plattformen för hälsofrämjande innovation för utvärdering av hälsobefrämjande insatser genom Community Based Participatory Research (CBPR) i ett projekt för att förebygga kroniska sjukdomar.

Doktoranden ingår i programmet Hälsofrämjande Innovation i Samverkan. Forskningen utvecklar och studerar hälsoutvecklingen i stadsdelen Lindängen i Malmö utifrån Living Labs med hälsofrämjande insatser. Projektet har fokus på deltagarbaserade forskningsmetoder samt hälsopromotivt arbete. Projektet genomförs i nära samverkan med Malmö stad samt med aktörer från idéburen sektor och inbegriper även kontakter med näringslivsaktörer.

Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med forskare på Institutionen för Vårdvetenskap samt projektledaren i projektet. Medborgarprocesserna samt aktionslärandet och det hälsopromotiva/preventiva arbetet kommer att vara ett genomgående fokus för avhandlingsarbetet.

Den första delen i doktorandens avhandlingsarbete kommer att baseras på en pågående testning och utvärdering av CBPR metodiken kopplat till migrerade kvinnors hälsa. Såväl kvalitativ approach (fokusgrupper och enkäter med öppna enkätsvar) som mer kvantitativ approach (hälsoenkäter) kan komma att användas, vilket kan anpassas till den enskilde doktorandens egen profil och intressen.

I den senare delen av avhandlingsarbetet kommer doktoranden att ges en större frihet att vinkla sina sin avhandling mot mer specifika delar inom det större projektet, baserat på fynden och processerna i det pågående avhandlingsarbetet

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
 • högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • Legitimerad sjuksköterska med arbetslivserfarenhet
 • Adekvata kunskaper i engelska
 • Då arbetet sker i en tvärprofessionell forskargrupp som tillsammans med medborgare och samverkanspartners skall driva projektet framåt tillmäts personlig samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande stor betydelse samt att behärska svenska språket.
 • Vid bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå tas stor hänsyn till den tidigare vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).

 

 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet av deltagarbaserad aktionsforskning i CBPR och Living labs, särskilt relaterat till hälsopromotion
 • Dokumenterad kunskap av att leda eller utbilda inom hälsopromotion/prevention i CBPR program med aktörer från olika samhällssektorer
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom relevanta områden som migration och hälsa ex hälsopedagog
 • Dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbeten inom öppen hälso- och sjukvård tex primärvård
 • Dokumenterad erfarenhet av nationellt och internationellt utvecklings- och forskningsarbete i hälsa/folkhälsa
 • Dokumenterad kunskap av forskningsarbete i socialt utsatta områden
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arabiska språkgrupper i hälsoprojekt då flera av informanterna har arabiska som modersmål

Upplysningar

Projektledare, Docent Margareta Rämgård margareta.rämgård@mau.se, 040-665 7436.

Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av Vice dekan Christine Kumlien tel. 040-6657430 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 220602. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning [ersätt med länk]
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

Snarast, eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO-S Désirée Anvir, desiree.anvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se 

OFR/S Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

Studentrepresentant

Doktorandkårens representant Kristina Edman, Kristina.edman@mau.se

 tel. 0703-977125

 

 Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 


Du ansöker senast 2022-06-02 genom att klicka på knappen nedan.