Malmö universitet, Odontologiska fakulteten söker Universitetslektor i oral mikrobiologi Sektionen för oral biologi och oral patologi

Malmö

Ref REK 2022/109

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO. 

Ämnesområdet oral biologi
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Oral biologi ingår i sektion 1, tillsammans med ämnesområdet oral patologi. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag. 

Inom oral biologi bedrivs undervisning kring struktur och funktion av munhålans vävnader och mikrobiom. Forskningen är fokuserad på orala sjukdomar som orsakas av mikrobiella biofilmer. Den syftar till att öka förståelsen av hur orala bakterier förändrar sin virulens, att finna nya vägar för prediktion och riskbedömning av karies och tandlossning samt att identifiera angreppspunkter för intervention.

Innehåll och arbetsuppgifter

 • undervisning i oral mikrobiologi med utmaningsbaserad inriktning
 • mikrobiologisk analys av prover från munnen
 • forskning med inriktning mot mikrobiella biofilmer
 • handledning av studenter på grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom oral biologi, särskilt oral mikrobiologi
 • utvecklings- och kvalitetsarbete

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • erfarenhet av undervisning inom oral mikrobiologi, särskilt mikrobiell ekologi och metabolism
 • erfarenhet av pedagogiskt utvecklings- och ledningsarbete
 • erfarenhet av eller motsvarande kompetens inom mikrobiell diagnostik
 • vetenskaplig kompetens med aktiv forskning inom oral eller medicinsk mikrobiologi, särskilt biofilmer och polymikrobiella samhällen
 • utbildning för, och erfarenhet av, handledning på avancerad nivå och forskarnivå
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • erfarenhet av att i konkurrens ha erhållit forskningsanslag
 • tandläkarexamen

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenteradförmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället 

Upplysningar

Professor Julia Davies, +46 (0)40 665 84 92. julia.davies@mau.se

Professor Gunnar Warfvinge, +46 (0)40 665 85 73. gunnar.warfvinge@mau.se  

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-05-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer 2022/109, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/109.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje) 

Övrigt

Anställningen är heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2022-10-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO: Vivecka Andersson Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se, tel. 040-665 84 35
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49 


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-05-30 genom att klicka på knappen nedan.