Professor i i samhällskunskap med inriktning mot sociologi

Malmö

Ref REK 2022/104

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution, där det bedrivs en rad olika utbildningar. Det finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Vid SKI finns också grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.

Vidare ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Därtill ansvarar SKI för ett treårigt studie- och yrkesvägledarprogram och en rad fristående kurser, bland annat i montessoripedagogik och religionsvetenskap.

Institutionen har i olika utbildningar en omfattande samverkan med bland annat skolor runt om i Skåne och med kulturarvssektorn. Det sker också forskning i samverkan med sådana organisationer och med idéburen sektor. SKI samverkar också med Skolverket i framtagandet av nationella prov i historia och i olika uppdragsutbildningar.

Forskningen vid SKI är flervetenskaplig och karakteriseras av nyfikenhet och ett nytänkande, där olika perspektiv bryts mot och förenas med varandra. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö vid institutionen, med forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. Vid sidan av denna finns också aktiva forskargrupper inom religionsvetenskap, sociologi och arbetsvetenskap. Här hittar du mer information om institutionen.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som professor i samhällskunskap med inriktning mot sociologi förväntas du arbeta med att stärka forskningsmiljön i sociologi, dels med egen forskning, dels med att söka externa medel som inkluderar andra anställda i miljön.

Du kommer att utveckla och bedriva undervisning inom lärarutbildningsämnena samhällskunskap och sociologi. Arbete inom andra delar av lärarutbildning kan också förekomma.

En viktig del av uppdraget är arbete med och undervisning i institutionens planerade sociologiutbildning. Vidare kan undervisning inom fakultetens forskarutbildningsämnen förekomma.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva utvecklingsarbete rörande samhällskunskapslärarutbildning och sociologiutbildning. Enligt arbetstidsavtalet har professorer minst 30 procents tid för egen forskning inom anställningen.


I arbetsuppgifterna ingår det mer specifikt att:

• bidra till att stärka och utveckla forskningsmiljön i sociologi.
• bidra till att stärka och utveckla forskningsmiljön kring ämneslärarutbildningen i samhällskunskap
• handleda studenter på avancerad nivå
• undervisa i kvantitativ och kvalitativ metod
• undervisa och handleda på institutionens olika utbildningar

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.

En professor ska uppvisa:

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

För denna anställning krävs specifikt:

• Doktorsexamen och professorskompetens i sociologi eller annat för anställningen relevant ämne
• Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer

Särskilt meriterande för denna anställning:

• God förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
• God erfarenhet av att arbeta i flervetenskapliga miljöer
• Erfarenhet av forskning inriktad på ekonomisk sociologi
• Förtrogenhet med att arbeta med kvantitativ metod
• Erfarenhet av att arbeta med lärarutbildning

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.

En professor ska uppvisa:

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

• Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
• Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

• Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
• Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
• Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
• Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
• Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
• Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

Upplysningar

Prefekt, professor, Mats Greiff, 040-665 80 26, mats.greiff@mau.se
Tilltr. prefekt, biträdande professor, Stefan Nyzell, 040-665 58 81 01, stefan.nyzell@mau.se
Universitetslektor Joakim Glaser, 040- 665 86 47, joakim.glaser@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 220520.

Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.
Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/104, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/104.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

• Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
• Dokumentation av pedagogisk skicklighet
• Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället
• Dokumentation av ledarskap och administrativ skicklighet

Ansökan skall även innehålla:

• Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

Övrigt

Tjänsten avser en tillsvidareanställning (100%).

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-01-15 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-05-20 genom att klicka på knappen nedan.