Biträdande universitetslektor i organisationsstudier

Malmö

Ref REK 2022/84

Utlysningen av dessa anställningar som biträdande universitetslektor ingår i den karriärsatsning på meriteringsanställningar som Malmö universitet genomför under 2022.

Om Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Läs mer om Kultur och samhälle här.  

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 100 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig ansats, med särskilt fokus på relationer. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps och forskningsområdet organisationsstudier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och vi ansöker nu om forskarutbildningsrättigheter i ämnet. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå en forskarutbildning och två mastersprogram i urbana studier, samt kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

CTA är ett flervetenskapligt forskningscentrum med fokus på arbetsliv, ledarskap, organisering, arbetsmiljö och säkerhetsklimat. Verksamheten utgörs bland annat av gemensamma forskningsprojekt, öppna seminarier och samverkan med det omgivande samhället. Läs mer om Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering här.

Innehåll och arbetsuppgifter

En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Denna meriteringsanställning ska initialt lämna utrymme för forskning men även innehålla pedagogiska utvecklingsmöjligheter. En högskolepedagogisk utbildning ska beredas plats inom anställningens ramar.

Biträdande universitetslektor i organisationsstudier

Anställningen är ett led i att stärka våra sammanhållna miljöer i ett samarbete mellan Institutionen för urbana studier och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA). Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen forskning (minst 50 %) inom organisationsstudier. Områden där vi bedriver forskning och där vi vill att den biträdande universitetslektorn bidrar är värdebaserat ledarskap, etik i organisationer, hållbart ledarskap, tvärsektoriella samarbeten och frågor om social och organisatorisk arbetsmiljö. I fokus står organisationer som grundläggande för vårt samhälle och vardagsliv, studerade med kritiska perspektiv gällande samhälleliga utmaningar och maktrelationer. Särskilt fokus har vi på samverkan och interaktion mellan offentlig, privat och idéburen sektor, med dess olika organisationslogiker.

Läs mer om forskning inom organisationsstudier här.

Som biträdande universitetslektor förväntas du genom din forskning aktivt bidra till utvecklingen av fältet organisationsstudier enligt ovan. Du förväntas bedriva självständig forskning av hög kvalitet, vilket inkluderar att initiera forskning, publicera vetenskapligt och skriva forskningsansökningar riktade till externa forskningsfinansiärer. I anställningen ingår även att bidra till institutionens och centrumets forskningsmiljöer, samt samarbete och kunskapsutbyte med andra forskare och det omgivande samhället. Detta avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops.

Som biträdande universitetslektor bedriver du självständigt undervisning med kurs- och eventuellt programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå, samt bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom organisationsstudier. Undervisnings- och bedömningsuppgifter sker både på svenska och engelska. I anställningen ingår att delta i institutionens kvalitetsutveckling samt vara närvarande i den akademiska miljön.

Undervisning kommer att ske på kandidatnivå, men kan även inbegripa undervisning på avancerad nivå. Se beskrivningen av våra utbildningar här.

I arbetsuppgifterna ingår även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen i ett ämne relevant för organisationsstudier, t ex i företagsekonomi, psykologi eller sociologi
 • Dokumenterat goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt

 Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad forskningsaktivitet inom fält relevanta för utlysningen
 • Dokumenterade erfarenheter av undervisning på högskolenivå relevant för organisationsstudier
 • Dokumenterad undervisnings- och forskningserfarenhet i linje med Malmö universitets vision om att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle
 • Erfarenhet av arbete i en flervetenskaplig akademisk miljö

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration.

Eftersom svenska är huvudspråket vid Malmö universitet och de flesta av vår utbildning ges på svenska, förväntar vi oss att biträdande lektor som inte redan har dokumenterat goda kunskaper i svenska, lär sig svenska inom två år.

Bedömningsgrunder 

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som biträdande universitetslektor följande:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar

För frågor angående anställningen kontakta:

Kerstin Sandell, prefekt på Institutionen för urbana studier, kerstin.sandell@mau.se, 040-665 73 20

Sandra Jönsson, föreståndare på CTA, sandra.jonsson@mau.se, 040-6657604

Cecilia Lindblom, enhetschef för ledarskap, organisation och företagsekonomi, cecilia.lindblom@mau.se, 040-6657756

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-05-22. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/84, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/84.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg (på engelska, svenska eller ett annat nordiskt språk)
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen (max två sidor)
 • En avsiktsförklaring över hur den sökandes forskning avses utvecklas under de kommande åren och hur den sökande kan bidra till utveckling av institutionens forskningsmiljö inom ramen för utlysningen (max två sidor)
 • Doktorsavhandlingen
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under fyra år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. 

För befordran till universitetslektor i organisationsstudier

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • Pedagogisk skicklighet
 • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

Övriga krav:

Under anställningstiden som biträdande universitetslektor ha:

 • Planerat och genomfört forskning som i kvantitet och kvalitet visar på en betydande progression inom det angivna forskningsområdet för tjänsten. Särskild vikt kommer att läggas vid publikationer, samt vid visad förmåga att söka externa medel i konkurrens.
 • Visat på fortsatt etablering och aktivt deltagande i forskarsamhället.
 • Visat på betydande progression i pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (med olika undervisnings- och examinationsmetoder). Utöver detta ska ett reflekterande förhållningssätt till den egna pedagogiska utvecklingen visas.
 • Dokumenterad samverkansförmåga med det omgivande samhället avseende utbildning och forskning.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för befordran krävs det att du har visat god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket Högskoleförordningen 4 kap 4 §.

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Snarast möjligt, enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se  
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se   

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-05-22 genom att klicka på knappen nedan.