Professor i idrottspedagogik

Malmö

Ref REK 2022/33

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 9 000 studenter och 370 anställda.

Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden.

Institutionen

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har sedan millennieskiftet utvecklats till en av de största idrottsvetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige och är internationellt erkänd. Miljön är flervetenskaplig med tonvikt på samhällsvetenskap och humaniora. En genomgående ambition i vår forskningsmiljö är att skapa forskning som är samhällsrelevant. Utgångspunkten är att idrott måste förstås och analyseras i relation till det omgivande samhället men att idrotten även är av sådan betydelse idag att den utövar ett inflytande på samhället.

Institutionen har en omfattande samverkan med det omgivande samhället bland annat genom Malmö idrottsakademi som är ett centrum för hållbar elitidrott. Vi bedriver forsknings- och samverkansprojekt med Skåneidrotten, Malmö stad och Centrum för idrottsforskning. Våra forskare leder eller ingår i flera stora nationella och internationella forskningsprojekt, däribland Mistra Sport and Outdoor och Malmö Youth Sport Study. Vi har en stor forskarutbildningsmiljö och ingår i flera forskarskolor, däriband den nyinrättade Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor.

Institutionen för idrottsvetenskap har också ett nära samarbete med skolor i regionen inom ramen för studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom lärarprogrammen och studentsamarbete i det idrottsvetenskapliga programmet med den breda idrottsvetenskapliga arbetsmarknaden.

På institutionen finns en stark seminariekultur. En viktig samlingsplats för vår flervetenskapliga forskningsmiljlö är vårt högre seminarium som träffas varje vecka. För våra forskarstuderande finns därtill ett särskilt doktorandseminarium som har möten varje månad. I idrottspedagogik finns en forskargrupp med särskilt intresse för pedagogiska och didaktiska frågor kopplat till idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Den idrottspedagogiska forskningen vid institutionen har dessutom tydlig koppling till kurserna inom lärarprogrammet och vi arbetar aktivt med att kontinuerligt stärka forskningsanknytningen i våra utbildningsprogram.

Innehåll och arbetsuppgifter

Utlysningen av denna anställning som professor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, ingår i en samlad satsning på anställning av fyra professorer inom det pedagogiska kunskapsfältet. Alla utlysningar görs under februari 2022.

Som professor i idrottspedagogik kommer du att bedriva forskning, undervisning och genomföra samverkansaktiviteter inom området idrottspedagogik. Enligt arbetstidsavtalet har professorer 30% forskning; för denna anställning erbjuds ytterligare 20% finansiering från forskningsanslaget under första fyra åren.

Som professor bidrar du aktivt till institutionens forskningsmiljö i stort genom att leda forskningsgrupper, leda vetenskapliga seminarier samt ingå i institutionens strategiska råd för forskning, utbildning och samverkan.

I arbetsuppgifterna ingår det även att:

• Utgöra en drivande kraft i arbetet med att utveckla den idrottspedagogiska forskningsmiljön.
• Utveckla och stärka forskningsanknytningen i utbildningar, i första hand lärarutbildningen.
• Undervisa och handleda i forskarutbildningen
• Aktivt söka externa forskningsmedel samt stötta kollegor i arbetet med ansökningar om sådana medel.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin
anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.

För denna anställning krävs specifikt:

• Doktorsexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (exempelvis idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap eller pedagogik) och professorskompetens inom det idrottspedagogiska forskningsfältet
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och publicera idrottsvetenskaplig forskning med inriktning på pedagogiska och/eller didaktiska frågor
• Erfarenhet av att utveckla och leda forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer.
• Att du behärskar engelska i tal och skrift och svenska enligt Malmö universitets språkpolicy.
• Dokumenterad samarbetsförmåga.

Särskilt meriterande för denna anställning

• God erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer.
• Dokumenterad god förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.

En professor ska uppvisa:

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

• Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
• Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

• Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
• Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
• Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
• Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
• Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
• Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

Upplysningar

Prefekt, Torun Mattsson, 0709655307, torun.mattsson @mau.se
Professor, Susanna Hedenborg, , 0406658385, susanna.hedenborg@mau.se
Professor, Johan R Norberg, 0406658275, johan.norberg@mau.se
HR-specialist, Christina Magnusson, 0406658527, christina.magnusson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 augusti 2022. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.
Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/33, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/33.

Ansökan skall innehålla:

• Meritförteckning
• Examensbevis för doktorsexamen
• Övriga relevanta betyg och intyg
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
• Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde 2023-08-01eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-08-15 genom att klicka på knappen nedan.