Professor i pedagogik med inriktning mot förskolepedagogiska forskningsfältet

Malmö

Ref REK 2022/32

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 9 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv.

Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden. 

Institutionen barndom, utbildning och samhälle

Institutionen barndom, utbildning och samhälle (BUS) är en tvärvetenskaplig institution med ansvar för förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Fakulteten för lärande och samhälle. Vi ansvarar också för en internationell masterutbildning i educational theory och bedriver, tillsammans med Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL), forskarutbildning i pedagogik. Utöver detta ger vi även flera fristående kurser kring barndom och utbildning ur olika teoretiska perspektiv. Institutionen har ca 60 medarbetare och har nyligen flyttat in i nya lokaler i huset Orkanen på Universitetsholmen, granne med Malmö centralstation.

Vid institutionen bedrivs flervetenskaplig forskning om barndom och utbildning. Utmärkande för BUS forskning är att fenomen analyseras utifrån sina idémässiga, samhälleliga, kulturella och historiska sammanhang. Detta är en följd av att forskarna har sin ämnestillhörighet i ämnen såsom pedagogik, didaktik, historia, etnologi, sociologi, kulturgeografi, IMER, medie- och kommunikationsvetenskap och socialt arbete. Karaktäristiskt för miljön är även att forskningen spänner över allt från forskning i samverkan med förskolelärare via empiriska studier av barndom och utbildning till teoretiska studier i pedagogisk filosofi.

Idag organiseras forskningen vid institutionen via forskningsgrupperna Childhood and Education (ChEd) och Philosophical Studies in Education (PSE). Vid institutionen finns också ett ULF-nätverk med inriktning mot samverkansforskning med förskolan. Institutionens forskare deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningskonferenser och publicerar sig i såväl nationella som internationella tidskrifter och bokserier.

Inom det förskolepedagogiska fältet fokuseras dels didaktisk forskning i samverkan med förskolor och förskollärare med särskilt fokus på undervisning ur flerstämmiga perspektiv, dels kritiska och pedagogiskt-filosofiska perspektiv på förskolan och dess verksamhet. Forskningen kring förskolan vid institutionen har dessutom nära kopplingar till de barndomssociologiska och barndomshistoriska forskningsfälten.

Vid institutionen arbetar vi aktivt med att utveckla och stärka forskningsanknytningen av våra utbildningsprogram. Vår förskolepedagogiska forskning är en central utgångspunkt för detta arbete i relation till vår stora förskollärarutbildning. Institutionens forskningsmiljö är inne i en spännande och expansiv fas och det finns därmed stora möjligheter för en ny professor att bidra till dess fortsatt utveckling.

Innehåll och arbetsuppgifter

Utlysningen av denna anställning som professor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, ingår i en samlad satsning på anställning av fyra professorer inom det pedagogiska kunskapsfältet. Alla utlysningarna görs under februari 2022.

Som professor i pedagogik vid BUS kommer du att arbeta med forskning, undervisning och samverkansprojekt inom det förskolepedagogiska fältet vid institutionen. Enligt arbetstidsavtalet har professorer 30% forskning; för denna anställning erbjuds ytterligare 20% finansiering från forskningsanslaget under de första fyra åren.

Som professor ingår du i institutionens forskningsråd och bidar aktivt till ledning och utveckling av institutionens forskningsmiljö i stort.

I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att:

 • bidra till och leda utvecklingen av institutionens forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet.
 • bedriva undervisning och handledning inom forskarutbildningen i pedagogik samt inom relevanta delar av övriga utbildningsprogram.
 • bidra till arbetet med forskningsanknytning av institutionens utbildningar, i första hand förskollärarutbildningen.
 • aktivt söka externa forskningsmedel samt stötta kollegor i arbetet med ansökningar om sådana medel.

Behörighet

Behörig att anställas som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.

För denna anställning krävs specifikt:

- Doktorsexamen och professorskompetens inom det pedagogiska forskningsfältet
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva och publicera forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet.
- Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på samtliga nivåer inom universitet/högskola.
- Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på minst ett skandinaviskt språk samt med god förmåga på engelska.
- God samarbetsförmåga.

Särskilt meriterande för denna anställning:

- Dokumenterad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer.
- Erfarenhet av forskning med didaktiskt, kritiskt eller pedagogiskt-filosofiskt perspektiv på förskola och/eller utbildning för yngre barn.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.

 

En professor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

 

Upplysningar

Prefekt Peter Lilja, 040-665 83 58, peter.lilja@mau.se

Bitr. prefekt Ann-Sofie Almquist, 040-665 83 37, ann-sofie.almquist@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-15. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.  

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/32, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/32.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för doktorsexamen
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

Övrigt

Tjänsten avser en tillsvidareanställning (100%).

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-08-01 eller enligt överenskommelse.  

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2022-08-15 genom att klicka på knappen nedan.