Vikarierande universitetsadjunkt i samhällsorienterande ämnen

Malmö

Ref REK 2022/5

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution, där det bedrivs en rad olika utbildningar. Det finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande.

Vid SKI finns också grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vidare ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Därtill ansvarar SKI för ett treårigt studie- och yrkesvägledarprogram och en rad fristående kurser, bland annat i montessoripedagogik och religionsvetenskap.

Institutionen har i olika utbildningar en omfattande samverkan med bland annat skolor runt om i Skåne och med kulturarvssektorn. Det sker också forskning i samverkan med sådana organisationer och med idéburen sektor. SKI samverkar också med Skolverket i framtagandet av nationella prov i historia och i olika uppdragsutbildningar.

Forskningen vid SKI är flervetenskaplig och karakteriseras av nyfikenhet och ett nytänkande, där olika perspektiv bryts mot och förenas med varandra. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö vid institutionen, med forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. Vid sidan av denna finns också aktiva forskargrupper inom religionsvetenskap, sociologi och arbetsvetenskap. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och i SO-ämnen och ämnesmetodik inom grundskollärarprogrammen och i uppdragsutbildning. Kursutveckling vad gäller frågor om ekologiskt hållbar samhällsutveckling ingår i arbetet. Anställningen kan också innefatta uppdrag som VFU-lärare.

I anställningen ingår att bidra till forskningsanknytning av utbildningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga. Innehavaren av anställningen förväntas vara aktiv i utvecklandet av SO som utbildnings- och kunskapsområde inom institutionen med ett speciellt ansvar för och undervisning kring ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska frågor

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

  • lärarexamen innehållande SO-ämnen i första hand inom åldersspannet f-3, alternativt 4-6
  • erfarenhet av att undervisa i lärarutbildning

Särskilt meriterande för denna anställning:

  • dokumenterad god förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning.
  • Vfu-handledarutbildning och erfarenhet av att vara vfu-lärare
  • dokumenterad god samarbetsförmåga och dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället
  • dokumenterad erfarenhet av att undervisa i uppdragsutbildning


Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning
Med pedagogisk skicklighet avses:
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Prefekt Mats Greiff, 040 – 665 80 26. mats.greiff@mau.se
Ämnesansvarig Frank Roxenby, 040 – 665 83 40, frank roxenby@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-02-01. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.
Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer HR 2022/5, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer HR 2022/5.

Ansökan skall innehålla:

• Meritförteckning
• Examensbevis för examen på avancerad nivå
• Övriga relevanta betyg och intyg
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
• Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Anställningen omfattar 50 procent och är tidsbegränsad till 230131.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Snarast möjligt

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du ansöker senast 2022-02-01 genom att klicka på knappen nedan.