Universitetslektor eller universitetsadjunkt i högskolepedagogik

Malmö

Ref REK 2021/281

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Centrum 

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) har ett övergripande ansvar för att utveckla Malmö universitets högskolepedagogiska verksamhet och universitetets arbete för breddat deltagande.  Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande kurser, workshops, seminarieverksamhet samt medverkan i interna och externa utvecklings- och forskningsprojekt. Vid CAKL utvecklar vi en forskningsmiljö kring högskolepedagogik och vuxnas lärande inom högre utbildning.

Centralt i CAKLs uppdrag är att skapa stödjande strukturer för att studenter ska nå målen för utbildningen, liksom att stödja pedagogiska ledare och lärare i syfte att utveckla utbildningen vid Malmö universitet.  Mer information om verksamheten finns på CAKLs hemsida http://www.mau.se/akl.

Innehåll och arbetsuppgifter

Minst en tidsbegränsad anställning som universitetslektor/universitetsadjunkt i högskolepedagogik.

I rollen som pedagogisk utvecklare ingår du ett arbetslag som arbetar för universitetets alla fem fakulteter. Din roll är att inspirera och utbilda universitetslärarkollegor inom ett eller flera av följande områden: hållbar utveckling, breddat deltagande, internationalisering och digitalisering samt att bidra till att alla lärare vid Malmö universitet har grundläggande högskolepedagogisk kompetens.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • driva och stödja högskolepedagogiskt utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov
 • organisera och genomföra högskolepedagogisk utbildning på avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination.
 • bygga upp högskolepedagogisk forskning vilket inkluderar att identifiera möjligheter till extern finansiering och ansöka om sådana medel.

 

Även undervisning för att introducera studenter till akademiska studier kan förekomma.

Du deltar också i olika forum inom Malmö universitet för att inspirera kollegor att utveckla och synliggöra ett akademiskt lärarskap. Du kommer att verka i en tvärvetenskaplig miljö och i nära samarbete med universitets fem fakulteter och med såväl nationella som internationella samarbetspartners.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som ;

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som

 • visat pedagogisk skicklighet
 • har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

Specifikt för dessa anställningar krävs:

 • dokumenterad särskilt god pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda högskoleutbildning
 • högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.
 • dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska 

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskoleutbildning
 • dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk undervisning för verksamma lärare inom högskola/universitet
 • dokumenterad vana vid tvärvetenskapliga samarbeten
 • egen forskning eller särskild kompetens inom något av områdena vuxnas lärande, digitalt lärande, akademisk litteracitet, breddat deltagande i högre utbildning eller annat högskolepedagogiskt område

 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

 • Dokumenterad god förmåga att bedriva undervisning  och pedagogiskt utvecklingsarbete av hög kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Högskolepedagogisk forskning/bidrag till kunskapsutveckling
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning 

Upplysningar

Föreståndare Patricia Staaf, patricia.staaf@mau.se, 0708-655 257

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-01-23. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/281, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/281.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje) 

Övrigt

Tidsbegränsad anställning/-ar till följd av extern finansiering.
En anställning 100 % minst ett år
En anställning 50 % minst tre månader
Intervjuer planeras till första veckan i februari

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-01-23 genom att klicka på knappen nedan.