Universitetslektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning

Malmö

Ref REK 2021/272

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.  

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 100 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och mastersprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetslektor bedriver du självständigt undervisning med kurs- och eventuellt programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå, bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete, bedriver forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället. Det pedagogiska uppdraget kan i förekommande fall också avse forskarutbildningen.

Undervisning kommer att ha sin tyngdpunkt inom kandidatprogrammet Miljövetarprogrammet -Människa, miljö, samhälle, men kommer också att ske inom andra program på kandidatnivå och mastersnivå där de miljövetenskapliga perspektiven är relevanta.

I undervisningsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning i bred mening, inkluderande teori, metod och vetenskapsteori. I det bredare utbildningssammanhang som Institutionen för urbana studier omfattar är en viktig kompetens att kunna relatera miljövetenskapliga perspektiv till frågor om urbanisering och urbana processer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I uppdraget ingår administrativa uppgifter och det kan ingå utbildningsledande arbetsuppgifter. Undervisnings- och bedömningsuppgifter sker företrädesvis på svenska men även på engelska. I anställningen ingår att delta i institutionens kvalitetsutveckling samt vara närvarande i den akademiska miljön. Som universitetslektor förväntas du också vara aktiv som forskare, delta i institutionens forskning samt arbeta för att söka externa forskningsbidrag och utveckla internationella samarbeten. 

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

Vi söker dig som har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ämnet miljövetenskap, vilket innefattar en förståelse för dess samhällsvetenskapliga aspekter, såväl teoretiskt som metodologiskt. Du ska även ha:

 • Doktorsexamen i miljövetenskap, eller i annat för miljövetenskap relevant ämne såsom kulturgeografi, humanekologi eller miljöantropologi.
 • Dokumenterade kunskaper och undervisningserfarenheter inom miljövetenskap, inom ramen för det som beskrivs under rubriken innehåll och arbetsuppgifter.
 • Dokumenterade erfarenheter av undervisning på högskolenivå, inklusive erfarenhet som handledare och examinator av examensarbeten
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av arbete i en flervetenskaplig akademisk miljö
 • Egen forskningserfarenhet inom området för läraruppdraget

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har dokumenterat god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Kerstin Sandell, prefekt, kerstin.sandell@mau.se

Jonas Alwall, enhetschef för byggd miljö och miljövetenskap, jonas.alwall@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-02-15. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/272, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/272.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för doktorsexamen
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-02-15 genom att klicka på knappen nedan.