Doktorander i pedagogik inom forskarskolan pedagogik och yrkeskunnande

Malmö

Ref REK 2021/256

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 9 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål. Förutom utbildningar till idrottsvetare, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning, samt idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institutionen Skolutveckling och ledarskap 

Doktorandanställningarna i pedagogik inom forskarskolan Pedagogik och yrkeskunnande har sin placering vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Institutionen har ca 30 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på institutionen handlar om specialpedagogiska frågeställningar, diversifierad normalitet, skolutveckling, ledarskap, forskning om lärande i högre utbildning, digitala lärmiljöer, autismspektrumtillstånd, språklig sårbarhet, dyslexi etc. Institutionen ansvarar för forskningsplattformen RePESE som anordnar högre seminarier, doktorandseminarier, forskargrupper, samt en nationell forskarskola för lärarutbildare etc.

Forskarskolan Pedagogik och yrkeskunnande

Forskarskolan Pedagogik med inriktning mot yrkeskunnande samlar forskarstuderande som intresserar sig för yrkeskunnande, yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning samt yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik.  I forskarskolan behandlas alltså sådant som har relevans för dessa områden och relaterade sociala, historiska och professionella kontexter. Forskarskolan ansluter sig till det fält som internationellt benämns VET (Vocational Education and Training).

Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Kristianstad, Linneuniversitetet och Malmö uni­versitet och omfattar sammanlagt fem doktorander. Inom forskarskolan ger de tre lärosätena gemensamt kurser inom pedagogik och yrkeskunnande. Forskarskolan organiserar också lärosätesövergripande aktiviteter som gemensamma seminarier, workshops och inter­nat. 

Pedagogik

Pedagogik är ett brett forskningsfält som inbegriper utbildning, fostran och lärande och hur dessa relaterar till och formas av de institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår. Forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Malmö universitet grundas i en samhällelig kontext som fokuserar fostrans-, undervisnings- och bildningsprocesser i såväl förskola, skola och vuxenutbildning som icke- institutionaliserade kontexter. Kunskapsbildning och meningsskapande i vardagsliv och utbildning ses som relationella och sammanvävda processer. Pedagogikämnet vid Malmö universitet präglas av praktiknära forskning och professionsanknytning med utgångspunkt i värdegrundsperspektiv som demokrati, samt mångfald och inkludering.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Inom ramen för doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring upp till 20 % förekomma och anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap/pedagogik, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder 

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till

 • sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten
 • sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat
 • sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
 • sökandes grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Skolutveckling och Ledarskap: Prefekt Ola Fransson, telefon 040-6657549, ola.fransson@mau.se

Kontaktpersoner för ämnet pedagogik: universitetslektor Thom Axelsson, 040-6658645, thom.axelsson@mau.se

Kontaktperson för forskarskolan Pedagogik och yrkeskunnande: Maria Johansson, 040-665 83 60, maria.c.johansson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar, inklusive uppsatser, examensarbeten mm, accepteras enbart på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-02-15.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
 • Styrkt meritförteckning
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2022-09-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-02-15 genom att klicka på knappen nedan.