Biträdande universitetslektor i kriminologi

Malmö

Ref REK 2021/241

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle  

Institution

Forskningen vid Institutionen för kriminologi strävar efter att ha en analytisk ansats genom att integrera teori och empiri. Särskild vikt läggs vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, men även vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras. Ämnet är fler- och tvärvetenskapligt vilket innebär att det samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden.

Forskningen täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under tre fokusområden: Orsaker till utvecklingen av kriminalitet och relaterade problem, Brottslighetens och otrygghetens geografiska fördelning och Viktimologi. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag. Läs mer om forskningen vid institutionen här och i den externa granskning som gjordes av institutionens forskning 2019.

Vid institutionen erbjuds utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, både inom ramen för vårt kandidat- och masterprogram och i form av fristående kurser.

Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att med utgångspunkt i teori utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelsen för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella masterprogrammet har studenter från stora delar av världen. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och undervisning inom kriminologi. Ett biträdande lektorat är en meriteringsanställning där den anställde ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Den biträdande lektorn förväntas bidra till pågående forskning vid institutionen samt bedriva egen forskning som syftar till att teoretiskt och metodologiskt stärka och vidareutveckla institutionens forskningsprofil. Vidare förväntas den biträdande lektorn söka extern finansiering och utveckla samarbeten med aktörer inom och utanför Malmö universitet.

Den biträdande lektorn förväntas i första hand undervisa på grund- och avancerad nivå men det kan även bli aktuellt med undervisning på forskarnivå. Undervisningen genomförs på svenska eller engelska beroende på utbildning. Inom ramen för undervisningsuppdraget förväntas den biträdande lektorn vara delaktig i utveckling av befintliga och nya kurser.

Ett viktigt inslag i den biträdande lektorns arbetsuppgifter kommer vara att knyta samman forskning och utbildning och utveckla former för hur studenter på grundnivå kan introduceras till akademin och högre utbildning.

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnesområdet kriminologi
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet kriminologi
 • Goda kunskaper i engelska samt förmåga att förstå och kommunicera på svenska

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av metodutveckling inom det kriminologiska forskningsområdet
 • Erfarenhet av forskning med en longitudinell ansats
 • Förmåga att utveckla och bedriva utbildning med fokus på forskningsanknytning och introduktion till högre utbildning. 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder 

I enlighet med Malmö universitets anställniongsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som postdoktor följande:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning 
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet 
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning 

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av prefekt Anna-Karin Ivert 040 – 6657647 anna-karin.ivert@mau.se
Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger jill.moberger@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 21-12-15. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Meriterna bör dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/241, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/241.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • Doktorsavhandlingen
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under fyra år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. 

För befordran till universitetslektor i Kriminologi

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • Pedagogisk skicklighet
 • Högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket Högskoleförordningen 4 kap 4 §.

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse 

Fackliga företrädare

OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel 040-665 8289
OFR/S (ST) Naser Eftekharian, tel 040-665 7649
SACO Désirée Anvir, tel 040-665 7008

 

Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-12-15 genom att klicka på knappen nedan.