Doktorand i urbana studier, minst två

Malmö

Ref REK 2021/235

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Fakulteten för kultur och samhälle här. 

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 100 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och mastersprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Forskarutbildning i urbana studier

Som doktorand på institutionen ingår du i forskarutbildningsämnet Urbana studier. Forskarutbildningsämnet Urbana studier kan definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens form, planering och omvandling samt miljömässiga, ekonomiska och organisatoriska aspekter på urban utveckling. Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan sociala och kulturella praktiker och å den andra den materiella världen av globala resursflöden, bearbetade landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål. Urbana studier har således stor innehållsmässig bredd och behandlar ett flertal aspekter av urbana förhållanden, något som förutsätter att det är mång- och tvärvetenskapligt och pluralistiskt med avseende på forskningsmetoder. Urbana studier vilar på mång- och tvärvetenskaplig grund med rötter i teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Läs mer om forskarutbildningen vid Malmö universitet här.

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen (240 hp). Utbildningen utgörs av en kursdel och en avhandlingsdel.

Som doktorand förväntas du delta aktivt i forsknings- och utbildningsmiljön vid institutionen och i forskningsprogrammet.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §)

Eftersom svenska är huvudspråket vid Malmö universitet och de flesta av våra kandidatprogram ges på svenska, förväntar vi oss att doktorander som inte redan har dokumentat goda kunskaper i svenska, lär sig svenska inom två år.

Särskild behörighet:

Särskild behörighet har den som har kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom urbana studier eller annat ämne som har relevans för forskarutbildningsämnet urbana studier enligt ovan. Med tanke på ämnets tvärvetenskapliga karaktär kan ämnen inom samhällsvetenskap samt humaniora och teknisk-naturvetenskap betraktas som relevanta ämnen.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5). I bedömningen kommer följande aspekter att vägas in:

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
 • Relevant forskningsplan för ämnet urbana studier liksom dess originalitet och genomförbarhet
 • Problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning och omfattar fyra års heltidsstudier (Högskoleförordningen 5 kap, 7 §). En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning. Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Lönen för doktorandanställningen följer den av Malmö universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Upplysningar

För frågor om forskarutbildningen kontakta Per-Markku Ristilammi, forskarutbildningsansvarig, per-markku.ristilammi@mau.se, 040-665 73 56.

För frågor om anställningen, kontakta Kerstin Sandell, prefekt på Institutionen för urbana studier, kerstin.sandell@mau.se, 040-665 73 20.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-02-11. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska, danska eller norska ska bifogade handlingar på andra språk vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till utbildning på forskarnivå
 • Meritförteckning med upp till tre referenser (inklusive titel, kontaktuppgifter och relation till den sökande)
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max tre st)

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Startdatum 2022-09-01.

Fackliga företrädare

SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Studentrepresentant

Michel Anderlini, michel-vincent.anderlini@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-02-11 genom att klicka på knappen nedan.