Universitetslektor i litteraturvetenskap och Creative Writing

Malmö

Ref REK 2021/234

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för kultur och samhälle är en multidisciplinär fakultet som omfattar tre institutioner: Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Globala politiska studier och Urbana studier. Fakulteten bedriver forskarstudier i Global Politik, Internationell Migration och Etniska Relationer, Interaction Design, Medie- och kommunikationsvetenskap och Urbana Studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscenter samt tre forskningsplattformar. Läs mer om Fakulteten för kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik, forskning och samverkan.

K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som rör olika typer av berättande, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, interaktionsdesign och grafisk design och flera praktiska kurser i medieproduktion. K3 erbjuder även forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap samt interaktionsdesign.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. I både utbildningar och i forskning kombineras vetenskaplig teori och kunskap med konstnärliga metoder och praktiska färdigheter. Många av våra forskare är verksamma i forskningsprogram som Data Society samt forskningsplattformarna Redem, Medea och Collaborative Future making och forskningscentret Internet of Things and People (IoTaP). En stor del av både utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer. 

Läs mer om institutionen för konst, kultur och kommunikation här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av planering, undervisning, och examination på kurser som har fokus på skrivande och berättande. Pedagogiskt utvecklingsarbete, egen forskning och samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas också att kunna ta på dig olika former av ansvar, som kursansvar och programansvar, och förväntas  bidra till att utveckla en miljö för skrivande och berättande på K3, i samråd med dina kollegor.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen i relevant ämne för anställningen
 • Forskning inom skrivande och berättande
 • Dokumenterade kunskaper och undervisningserfarenheter inom skrivande och berättande
 • God erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och administration
 • Erfarenhet av att utveckla en miljö långsiktigt i samråd med kollegor
 • Erfarenhet och förmåga att införliva den egna forskningen i undervisningen
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för anställningen krävs det att du har god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration. Det är också värdefullt med erfarenheter som rör samverkan med aktörer utanför universitetet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Annika Olsson, prefekt, annika.olsson@mau.se

Christel Brost, enhetschef, christel.brost@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 12 december 2021. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/234, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/234.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-12-12 genom att klicka på knappen nedan.