Doktorander i historia och historiedidaktik

Malmö

Ref REK 2021/205

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaderna Orkanen och Scylla, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution 

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution, där det bedrivs en rad olika utbildningar. Det finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Vid SKI finns också grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vidare ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Därtill ansvarar SKI för ett treårigt studie- och yrkesvägledarprogram och en rad fristående kurser, bland annat i montessoripedagogik och religionsvetenskap.

Institutionen har i olika utbildningar en omfattande samverkan med bland annat skolor runt om i Skåne och med kulturarvssektorn. Det sker också forskning i samverkan med sådana organisationer och med idéburen sektor. SKI samverkar också med Skolverket i framtagandet av nationella prov i historia och i olika uppdragsutbildningar.

Forskningen vid SKI är flervetenskaplig och karakteriseras av nyfikenhet och ett nytänkande, där olika perspektiv bryts mot och förenas med varandra. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö vid institutionen, med forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. Vid sidan av denna finns också aktiva forskargrupper inom religionsvetenskap, sociologi och arbetsvetenskap.”

Historia och historiedidaktik

Inom Historia och historiedidaktik studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör historiekultur, historiebruk, publik historia, historieundervisning och kritiska kulturarvsstudier. Dessa inriktningar handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort. Här finns också social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Det är 15 disputerade forskare och 15 doktorander i forskningsmiljön. Forskarutbildningen i Historia och historiedidaktik bedrivs i nära anslutning till den nationella forskarskolan i historiska studier.

https://www.hist.lu.se/forskarskolan/

Forskningsmiljön söker två doktorander inom forskarutbildningsämnet Historia och historiedidaktik.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder 

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till

 • sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten
 • sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat
 • sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet
 • grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Professor, Prefekt Mats Greiff, mats.greiff@mau.se, 040-6658026

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Professor, ämnesföreträdare Johan Lundin. Biträdande professor Stefan Nyzell, , stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 05

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar, inklusive uppsatser, examensarbeten mm, accepteras enbart på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-12-12.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
 • Styrkt meritförteckning
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2022-09-01.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-12-12 genom att klicka på knappen nedan.