Doktorander i språk- och litteraturdidaktik inom forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur

Malmö

Ref REK 2021/178

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen kultur, språk, medier, KSM

Anställningen har sin placering vid institutionen Kultur-Språk-Medier (KSM). Institutionen har ca 60 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på KSM är inriktad mot hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang, och bärs fram via olika medier och estetiska uttrycksformer.

Forskningen är flervetenskaplig och bedrivs bland annat inom svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, nordiska språk, engelska, engelska och lärande, litteraturvetenskap, lingvistik, kulturstudier och media, estetiska kunskapsformer samt pedagogik. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i Språk- och litteraturdidaktik (SLDI).

Forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur (CuEEd-LL)

Utlysningen gäller 2 doktorandanställningar vid Malmö universitet inom den nationella forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur – CuEEd-LL (Culturally Empowering Education through Language and Literature)

Forskarskolan antar under hösten 2021 sammanlagt 9 doktorander vid fyra lärosäten i Sverige: Jönköping, Göteborg, Stockholm och Malmö.

Forskarskolan CuEEd-LL syftar till att bygga upp forskningskapacitet bland lärarutbildare för att förbereda nästa generations lärare för att undervisa för svenska skolans mångfald. Lärare behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, dvs alla skolelever. Språk och litteratur utgör fundamentala resurser för undervisning, lärande och kulturförståelse, samtidigt som de förstås som ämnesdiscipliner i sin egen rätt.

Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL ska didaktiska metoder utarbetas för hur både språk och litteratur kan stödja literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar. Forskarskolan ska stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld. Forskarskolans övergripande syfte är att stärka svensk lärarutbildning.

Nedan följer exempel på teman som kan utforskas i forskarskolan CuEEd-LL: 

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen 
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar 
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen 
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält  

Språk- och litteraturdidaktik

Språk- och litteraturdidaktik är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som omfattar svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, och engelska med didaktisk inriktning. Frågor om språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk- och ämneslärande samt flerspråkighet är centrala.

Viktiga inslag i forskarutbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former, samt av deras möjligheter att använda sina samlade språkliga resurser som en del av språk-, kunskaps-, och identitetsutveckling. Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skolämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska, och dessa språks användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat.

Vi välkomnar inom SLDI ansökningar som fokuserar frågor som tydligt och starkt ansluter till SLDI:s och forskarskolan CuEEd-LL:s inriktning och teman.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom svenska med didaktisk inriktning, svenska, svenska som andraspråk, engelska, litteraturvetenskap, nordiska språk, utbildningsvetenskap (med en för SLDI relevant inriktning) eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Forskningsplanen kommer särskilt att bedömas med utgångspunkt i dess relevans för forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Genomgången egen lärarutbildning är meriterande, liksom språkkunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Kultur-Språk-Medier: Prefekt Tanja von Dahlern , tanja.von-dahlern@mau.se,  040-665 70 00.

Kontaktperson för ämnet Språk- och litteraturdidaktik: Professor, studierektor Magnus Persson, magnus.persson@mau.se, 040-665 82 36

Kontaktperson för forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur: Professor Ylva Lindberg, Jönköping University, ylva.lindberg@ju.se, 036-10 1495.

Klicka här för allmän studieplan för SLDI

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar, inklusive uppsatser, examensarbeten mm, accepteras enbart på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-10-15.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen och forskarskolan (max 2 sidor)
 • Styrkt meritförteckning
 • Forskningsplan som presenterar problemområde, forskningsinriktning, forskningsfrågor, studiens genomförande och metod, samt hur dessa relaterar till den specifika utlysningen (max 3500 ord)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerade betyg och intyg (t.ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2022-02-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-10-15 genom att klicka på knappen nedan.