Doktorander i historia och historiedidaktik med inriktning på karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete

Malmö

Ref REK 2021/177

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution 

Anställningen är placerad vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.

Vid institutionen finns vidare ett nytt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Förutom nämnda utbildningar finns också en treårig studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även fristående kurser inom bl a montessoripedagogik.

Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande cirka femton seniora forskare och femton aktiva doktorander.

Historia och historiedidaktik

Inom Historia och historiedidaktik studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör historiekultur, historiebruk, historieundervisning och kulturarv. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort. Här finns också social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, arbetslivets förändring, samt religion och ritualer. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Miljön präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, genus, klass, generation och transnationalitet. Att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan skapa ny kunskap om mångkulturella sammanhang globaliseringsprocesser och kritiska samhällsutmaningar i vår samtid.

Vad utlysningen gäller

Utlysningen gäller en eller flera doktorandanställningar inom den mångdisciplinära nationella forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - Forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Forskarskolan antar sammanlagt nio doktorander vid Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö universitet (för utlysningar vid de andra universiteten se forskarskolans hemsida)

Forskarskolan fokuserar på tre teman av grundläggande betydelse för att möta utmaningar i policy, skola och arbetsliv:

 • Individens vägar och val i tider av stora samhälls- och arbetslivsomvandlingar
 • Institutionellt stöd för individens karriärlärande och karriärutveckling.
 • Nationella och lokala policies och åtgärder för att förebygga och hantera problem i samband med övergångar i skola och arbetsliv 

Sökande till tjänsterna vid Malmö universitet bör ha en tydlig inriktning mot förändring och förändringsprocesser och vi välkomnar doktorandprojekt som har en inriktning mot arbetslivets eller utbildningssystemets förändring eller som undersöker övergångar mellan skola–arbetsliv eller arbete–arbete, över tid.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Resor till och internat vid de andra deltagande lärosätena kommer att förekomma. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen – vilket innebär att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska skriftligt och muntligt på avancerad nivå – samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder 

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål.

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Professor, Prefekt Mats Greiff, mats.greiff@mau.se, 040-6658026

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Professor, ämnesföreträdare Johan Lundin. Biträdande professor, studierektor, Stefan Nyzell, stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 05

Kontaktperson för forskarskolan FinnFram: Docent Peter Gladoić Håkansson peter.hakansson@mau.se , 040-665 82 27

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar, inklusive uppsatser, examensarbeten mm, accepteras enbart på följande språk: svenska, danska, norska och engelska. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-10-18.

Ansökan skall innehålla:

 • Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
 • Styrkt meritförteckning
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2022-02-01.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2021-10-18 genom att klicka på knappen nedan.