Doktorander i naturvetenskapernas och matematikens didaktik knutna till forskarskolan RelMaS

Malmö

Ref REK 2021/158

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation

Institution

Anställningarna har sin placering vid institutionen naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på NMS är inriktad mot utbildning och lärande i naturvetenskap, hållbarhet och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen lägger didaktiska, kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena.

Forskarskolan ”Att göra matematik och naturvetenskap relevant (RelMaS)”

Doktorandernas avhandlingsarbeten kommer att bedrivas inom forskarskolan RelMaS som är finansierad av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. Målet med forskarskolan är att öka forskningskompetensen inom lärarutbildningen avseende matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Det specifika syftet med forskarskolan är att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att göra matematik och naturvetenskapsundervisning relevant. Temat för RelMaS är matematikens och naturvetenskapernas roll för ungas möjligheter att navigera och transformera samtida miljömässiga och samhälleliga utmaningar. 

Doktorandprojekten kommer att röra två relaterade områden inom aktuell forskning inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik:

 • relevansen av matematiskt och naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning och skola syftande till ökad handlingskompetens och aktivt medborgarskap
 • relevansen av matematiskt och naturvetenskapligt innehåll och pedagogik för att nå och engagera en mångfald av studenter.

Metodologiskt närmar vi oss dessa tematiska dimensioner genom praktiknära forskningsdesigner där skolor och universitet samarbetar med målet att producera resultat som är nära knutna till skolans praktik. Projekten kan vara inom naturvetenskapernas didaktik, matematikens didaktik eller ämnesövergripande/interdisciplinärt.

Inom RelMaS utlyses totalt nio doktorandplatser, varav tre placeras vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, Malmö universitet. Detta är en andra omgång av den redan pågående forskarskolan RelMaS. Utgångspunkten är att nu anta två med inriktning NV-didaktik och en med inriktning MA-didaktik alternativt tre med interdisciplinär inriktning. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna planeras bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning. 

Mer information om forskarskolan RelMaS hittas på

https://www.mnd.su.se/relmas

https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/relevancing-mathematics-and-science-education/

Mer information om forskningsmiljön vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS) hittas på https://mau.se/om-oss/fakulteter-och-institutioner/larande-och-samhalle/institutionen-for-naturvetenskap-matematik-och-samhalle/

Mer information om forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) hittas på https://mau.se/forskning/forskarutbildning/#accordion-59803

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §) 

För denna anställning krävs specifikt:

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom naturvetenskapernas och/eller matematikens didaktik om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Bedömningen tar hänsyn till den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Vid bedömning av forskningsplanen kommer hänsyn tas till den vetenskapliga kvaliteten och relevansen för forskarskolans tematik.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle: Prefekt Ingvar Holm, ingvar.holm@mau.se telefon: 040-665 7983

Kontaktperson för forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Clas Olander, clas.olander@mau.se telefon: 040-665 8655

Kontaktperson för matematikens didaktik: Lisa Björklund Boistrup, lisa.bjorklund.boistrup@mau.se telefon: 040-665 7192

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-09-30. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 

 • Ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att doktorera inom ramen för forskarskolan RelMaS (max 1000 ord)
 • Om du ansöker till fler tjänster/universitet inom RelMaS ska du ange en prioritetsordning.
 • Kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner.
 • En forskningsplan (max 2000 ord) som beskriver ett doktorandprojekt inom ramen för RelMaS.
 • CV, inkluderande akademiska examina, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.
 • Examensbevis och utdrag över genomförda kurser, som visar att de allmänna och särskilda behörigheterna är uppfyllda (max 6 filer)
 • Dina egna uppsatser/självständiga arbeten/rapporter av relevans för forskarutbildningen i naturvetenskapernas och matematikens didaktik (max 6 filer)
 • Eventuella rekommendationsbrev och andra handlingar den sökande önska åberopa

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

2022-01-01

 

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-09-30 genom att klicka på knappen nedan.