Universitetslektor i svenska som andraspråk och lärande

Malmö

Ref REK 2021/66

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation. 

Institution

Institutionen Kultur, språk och medier (KSM) bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Inriktningen mot lärarprofessionen speglas i våra kurser som är ämnesdidaktiska.

Innehåll och arbetsuppgifter

Universitetsämnet svenska som andraspråk och lärande är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar såväl andraspråksinlärning och andraspråksutveckling som språk- och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv. Svenska som andraspråk och lärande på ämneslärarprogrammet har under en längre tid varit under stark tillväxt.

Från och med höstterminen 2022 utökas utbildningen i ämnet ytterligare genom att det blir ett valbart förstaämne vid fakultetens ämneslärarprogram.
Professionsinriktningen innebär en stark betoning på lärande och undervisning. Ämneskunskaper med tillhörande forskningsområde knyts därför samman med ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper. Kursinnehållet i svenska som andraspråk och lärande behandlar bland annat frågor som rör interkulturalitet och flerspråkighet, andraspråksinlärning och nyanländas lärande, bedömning samt språk- och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv.

Anställningen innefattar egen forskning (20 %), och det ingår att bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att aktivt deltaga i seminarieverksamhet och forskningssamarbeten samt ansöka om extern forskningsfinansiering.

I övrigt är de huvudsakliga arbetsuppgifterna undervisning, handledning och examination på ämneslärarprogrammet, men även undervisning och examination på andra program samt i fristående kurser och uppdragsutbildning kan förekomma. Handledning och examination av självständiga arbeten utgör ett betydelsefullt inslag i tjänsten. Även undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan förekomma om den anställde har sådan kompetens.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Även samarbete i ämneslaget, kommunikation med studenter och VFU-lärarskap med besök på lärarstudenters praktikplatser ingår.

Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad pedagogisk meritering med tydlig relevans för verksamhet inom lärarutbildning i svenska som andraspråk.
 • Relevant lärarexamen.
 • Egen forskning inom området svenska som andraspråk. 

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Forskning inriktad mot andraspråksdidaktik, andraspråksutveckling och flerspråkighet.
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla samverkan gentemot avnämare.
 • Erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på universitet eller högskola inom lärarutbildning.
 • Erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
 • Förmåga att själv strukturera ditt arbete och driva processer framåt. 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället 

Upplysningar

Tillförordnad prefekt Fredrik Hansson, fredrik.hansson@mau.se
Ämnesansvarig Catarina Economou, catarina.economou@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 210531. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Meriterna bör dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/66, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK 2021/66.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för doktorsexamen
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-05-31 genom att klicka på knappen nedan.