Universitetsadjunkt till speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling

Malmö

Ref REK 2021/59

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Vid institutionen Skolutveckling och ledarskap bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar, för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Fristående kurser som ges på institutionen handlar om skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling. Dessutom ges kurser om språkutveckling samt läs- och skrivsvårigheter.

Institutionen ansvarar för yrkeslärarutbildning (YRK), kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), arbetsintegrerad utbildning (AIU), samt speciallärar- och specialpedagogutbildning. Institutionen är också ansvarig för och medverkande i flera av lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vidare ansvarar institutionen för magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik och specialpedagogik. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning, bland annat genom forskningsplattformen RePESE (http://repese.mau.se/) med flera undergrupper för specifika forskningsområden, samt den nationella forskarskolan SET (specialpedagogik för lärarutbildare) finansierad av Vetenskapsrådet.

Inom ramen för forskarskolan finns drygt tio doktorander – dessutom har institutionen ett antal fakultetsfinansierade doktorander i pedagogik

Innehåll och arbetsuppgifter

Du förväntas att i första hand undervisa inom speciallärarprogrammet, med specialisering matematikutveckling.

Du förväntas även att enskilt och tillsammans med lärarna inom de båda andra specialiseringarna (grav språkstörning och språk-, läs- och skrivutveckling) ansvara för gemensamma kurser inom speciallärarprogrammet. Inom ramen för anställningen förväntas också insatser inom specialpedagogprogrammet.

Uppdrag i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) kan också komma i fråga.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • speciallärare med specialisering matematikutveckling
 • erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, främst i matematik mot de lägre åren (f-6)
 • god kunskap om och erfarenhet av pedagogiskt utredningsarbete
 • goda kunskaper i svenska och engelska

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • erfarenhet av att leda skolutveckling
 • erfarenhet av att leda kollegialt arbete
 • erfarenhet av matematikutvecklande projekt
 • erfarenhet av att handleda och undervisa på universitet/högskola
 • erfarenhet av att ingå i forskningsprojekt och/eller genomföra eget forskningsarbete

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställniongsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Upplysningar

Ola Fransson, prefekt, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, ola.fransson@mau.se 


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-04-21. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/59, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK 2021/59.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för examen på avancerad nivå
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2021-08-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2021-04-21 genom att klicka på knappen nedan.