Professor i urban kulturhistoria

Malmö

Ref Rek 2021/49

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här. 

 

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden:

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organisational Psychology and Organisation Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och masterprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och masternivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Institutet för studier i Malmös historia

IMH ägnar sig åt urbanhistorisk forskning, samt att förmedla och skapa historisk forskning på sätt som inkluderar och aktiverar Malmöborna. Från det att institutet påbörjade sin verksamhet 2010 har målsättningarna varit att skapa urbanhistorisk forskning med internationella perspektiv samt att skapa historiska dialoger i vilka forskare och stadens medborgare deltar på lika villkor.

 Genom sin styrgrupp och sitt vetenskapliga råd är IMH kopplat till vetenskaplig expertis, aktörer inom kommunen, kulturinstitutioner och folkbildande organisationer. IMH har samtidigt en internationell profil, och samverkar med urbanhistoriska forskare och institutioner runtom i världen. Läs mer om Institutet för studier i Malmös historia här.

Institute for Urban Research

 Läs om Institute for Urban Research här.

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Som professor i urban kulturhistoria kommer du att bedriva forskning, undervisning och genomföra samverkansaktiviteter inom området urban kulturhistoria vid Fakulteten för kultur och samhälle (KS), särskilt vid Institutionen för urbana studier (US) och Institutet för studier i Malmös historia (IMH). Urban kulturhistoria är studiet av urban kultur – inkluderande både estetiska kulturuttryck som konst och litteratur och levd kultur i form av vanor, föreställningar och idéer – ur ett humanistiskt, tolkande och historiserande perspektiv. Förutom att den urbana kulturen betraktas som intressant i egen rätt relateras den också till olika estetiska, sociala och politiska kontexter.

I arbetsuppgifterna ingår det även att:

 • Bidra till stärkandet av humanistiska, särskilt historiska, kulturhistoriska och historieteoretiska, perspektiv i forskning och undervisning inom fakulteten
 • Bidra till utvecklingen av verksamheten vid IMH, exempelvis genom att fungera som forskningsledare
 • I samarbete med Institute for Urban Research (IUR) bidra till utvecklandet av forskningsområdet urban humaniora

 

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen och professorskompetens inom ett humanistiskt ämne (exempelvis historia, litteraturvetenskap, etnologi eller konstvetenskap).
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och publicera historiskt och historieteoretiskt inriktad forskning om urban kultur.
 • Erfarenhet av att utveckla och leda forsknings-, samverkans- och undervisningsmiljöer.
 • God erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer.
 • Dokumenterad god förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.
 • Goda kunskaper i minst ett nordiskt språk, såväl skriftliga som muntliga.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.

En professor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

 

Upplysningar

Kerstin Sandell, prefekt, kerstin.sandell@mau.se

Rebecka Lettevall, dekan, rebecka.lettevall@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-04-21 Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.  

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek 2021/49, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek 2021/49.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för doktorsexamen
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

 

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-04-21 genom att klicka på knappen nedan.