Minst en universitetsadjunkt i kriminologi till institutionen för kriminologi

Malmö

Ref REK 2021/22

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution

Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper för att förstå orsakerna till varför individer begår och utsätts för brott. Utbildningen är i huvudsak teoretisk och studenterna läser och diskuterar kriminologisk forskning. Inom utbildningen kopplas den teoretiska kunskapen tydligt till olika praktiska tillämpningsområden som exempelvis brottförebyggande- och trygghetsskapande arbete.   Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Innehåll och arbetsuppgifter

Då vi har ett flertal medarbetare som kommer att forska eller vara tjänstlediga söker vi nu minst en universitetsadjunkt. Som universitetsadjunkt vid Institutionen för kriminologi kommer du i huvudsak arbeta med undervisning på vårt kandidat- och mastersprogram och våra fristående kurser i kriminologi. Du kommer att delta i alla former av undervisning som exempelvis föreläsningar, seminarier, handledning och examinationer. Undervisningen sker på både svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår också administration av undervisningsrelaterade frågor.

Vi förväntar oss också att du deltar aktivt i den pedagogiska diskussionen och i det utvecklingsarbete som pågår på institutionen när det gäller undervisning och forskning.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom kriminologi. Alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 • Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att ha undervisat i kriminologi vid universitet eller högskola.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av kursansvar
 • Erfarenhet av undervisning på engelska
 • Erfarenhet av digital undervisning
 • Erfarenhet av att arbetat med forskning eftersom forskningsanknytning av utbildning är centralt inom våra utbildningar.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten, självgående och har god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna stärka pågående utbildning/undervisning vid institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Prefekt institutionen för kriminologi Anna-Karin Ivert (anna-karin.ivert@mau.se)
Studierektor på grundnivå Eva-Lotta Nilsson (eva-lotta.nilsson@mau.se)
Studierektor på avancerad nivå Zoran Vasiljevic  (zoran.vasiljevic@mau.se).
HR-specialist Jill Moberger (jill.morberger@mau.se)


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-03-15. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/22, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK 2021/22.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för examen på avancerad nivå
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% till och med 30 juni 2022.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO-S: Désirée Annvir, desiree.annvir@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se 


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2021-03-15 genom att klicka på knappen nedan.