Hej Tomas,

Du har av institutionen Mikroteknologi och nanovetenskap föreslagits till prövning för antagning till oavlönad docent och jag vill informera dig om den fortsatta processen.

A) Skapa din ansökan
Checklista för ansökans utformning:
Ansökan ska skrivas som en normal tjänsteansökan och vara författad på engelska. Ämnet för docentansökan ska anges tydligt (på engelska och svenska). Ange din ansökan med Ref 20200627 och ladda upp samtliga dokument elektroniskt via Chalmers e-rekryteringssystem.

Dokumenten sparas som pdf-filer enligt nedan:

CV: (namnges gärna i ReachMee som: CV, efternamn, ref.nr)
CV som ska innehålla nedanstående:

• publikationslista som tydligt anger publikationer som publicerats i tidskrifter etc. med referee-förfarande. Den sökandes egen insats ska anges för varje sådan publikation,
• förteckning över examensarbetare och forskarstuderande som den sökande har handlett (eller varit biträdande handledare för). Den sökandes roll ska anges för varje person,
• förteckning över kurser, i grund- och forskarutbildningen, för vilka du har varit examinator, föreläsare eller övningsledare,
• förteckning över forskningsanslag som du har erhållit som sökande eller medsökande,
• förteckning över föredrag (som inbjuden talare), seminarier, konferenspresentationer och uppdrag som referee för tidskrift, konferens, forskningsråd etc,
• intyg om genomgången Supervision Research students eller annan motsvarande kurs (forskarhandledarutbildning är obligatorisk sedan 1 januari 2005),
• intyg om ev. genomgången högskolepedagogisk utbildning eller andra motsvarande utbildningar.
• två referenspersoner som vi kan kontakta.

Tänk på att publikationslistan endast ska innehålla arbeten som är publicerade, inte inskickade eller accepterade. Det måste framgå tydligt av publikationslistan vad som är tidskriftsartiklar och vad som är konferensbidrag samt, för alla arbeten, om de är refereegranskade eller inte. Dessutom ska publikationslistan vara numrerad.

Personligt brev/framtida forskningsplaner (namnges gärna i ReachMee som: Personal letter, efternamn, ref.nr)
• 1-3 sidor där du presenterar dig själv, din forskning och pedagogiska aktivitet. Du ska tydligt beskriva din självständighet som forskare.

Övriga dokument:
Publikationer:
• kopior av dina mest relevanta publikationer i fullformat (max tio publikationer). Filerna kan med fördel sammanfogas till en pdf eller komprimeras till en zip fil.

Övrigt:
• Doktorsavhandlingen.
• Kopior av slutförda utbildningar, betyg samt andra intyg.

B) Ansök genom ReachMee, Chalmers rekryteringsverktyg
Du ansöker genom att klicka på ”ansök”-knappen längst ner på sidan. Första gången du är inne i systemet skapas en personlig sida med dina grunduppgifter. Dessa uppgifter återanvänds om du framöver söker tjänster eller befordran på Chalmers. I systemet kan du ladda upp din ansökan och övriga merithandlingar. 

En beskrivning av fortsatt process
När du har laddat upp dina ansökningshandlingar i ReachMee kommer ärendet att behandlas av ordföranden i Chalmers anställningskommitté (AK). Då tas ställning till ansökan och din meritering. Om kraven är uppfyllda skickar jag din ansökan till två ämnessakkunniga, vilka normalt får 4-6 veckor på sig för att göra en granskning. Därefter tas ärendet upp av AK:s ordförande för eventuellt beslut om docentföreläsning. Processen avslutas med att du håller en docentföreläsning på institutionen.

Du är välkommen att höra av dig till mig (madelene.olsson@chalmers.se) om du har några frågor eller funderingar!

Vänliga hälsningar
Madelene Olsson

Rekryteringsenheten | Recruitment Unit
HR-avdelningen | HR-Office
Chalmers tekniska högskola AB | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg
SWEDEN

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter.

Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

www.chalmers.se