Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare. Vid fakulteten bedrivs forskarutbildningsstudier inom områdena Utbildningsvetenskap i fyra ämnen Historia och historiedidaktik (HHDI), Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) och Pedagogik, och Idrottsvetenskap i ett ämne Idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning (IDVsh), klicka här

Institution
Anställningarna har sin placering vid institutionen Kultur språk, medier (KSM). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på KSM är inriktad mot hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang, bärs fram via olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. Viktigt för mycket av denna forskning är att förhålla sig till det faktum att skola och utbildning befinner sig i en tid som präglas av kulturell heterogenitet. Forskningen är flervetenskaplig med tyngdpunkt i de akademiska ämnena svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, nordiska språk, litteraturvetenskap, lingvistik, kulturstudier och media, sociologi samt pedagogik. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i SMDI.

Innehåll och arbetsuppgifter
Fakulteten Lärande och samhälle genomför inom ramen för ”Snabbspåret för lärare” förberedande undervisning för migranter med examen för eller erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare från sitt hemland. Hur migranter kan integreras genom utbildning och arbete i migrationslandethar länge varit en viktig samhällsfråga. Vi söker nu en person som ska arbeta med frågor som rör arabisktalande lärares vidareutbildning inom det så kallade ”Snabbspåret med inriktning språk, lärande och integration”.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning. Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen vara att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

  1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom humaniora med fokus på den mångkulturella skolan och/eller lärandet.

Meriterande för denna anställning är:
Dokumenterad forskning om flerspråkighet, nyanlända, och migranters språkinlärning och språkbruk i ett samhälleligt perspektiv.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av postdoktor ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Anställningen syftar till meritering för i första hand nydisputerade, varför det är önskvärt att sökande har avlagt sin doktorsexamen under de fem närmast föregående åren.

Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Prefekt Mozhgan Zachrison, telefon 040-66 57043, mozhgan.zachrison@mah.se
Susanna Hedenborg, vicedekan för forskning och forskarutbildning, tel. 0709 655 495
Anna Lindberg, HR-specialist tel. 040-665 82 58
 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-10-01.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes bakgrund och intresse för postdoktorsanställningen i ”Snabbspåret” inriktning språk, lärande och integration (max 2 sidor)

  2. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och projektidé (max 5 sidor).

  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.

     4.  Undertecknad meritförteckning

     5.  Vidimerade betygskopior

     6.  Förteckning över publicerade vetenskapliga och pedagogiska arbeten i manus

     7.  De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max sex).

     8.  Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/175, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/175.

Övrigt
Anställningen är på heltid i 2 år och med möjlighet till förlängning. Anställning som postdoktor är tidsbegränsad enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträdesdag är 1 december 2017 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

 

Välkommen med din ansökan!