Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö högskola. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö högskola. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Utöver det görs en bedömning av hur den sökandes föreslagna projekts vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och i vilken grad det uppfyller fakultetens strategiska prioriteringar.

Upplysningar
Professor/övertandläkare Per Alstergren per.alstergren@mah.se
Professor/övertandläkare Per Vult von Steyern per.vult@mah.se
Högskoleadministratör Tina Stenervik tina.stenervik@mah.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-09-30.

Ansökan skall innehålla:

 1. Namn, titel och nuvarande arbete
 2. Namn och titel på tilltänkt huvudhandledare inom Odontologiska fakulteten
 3. Forskningsprogram uppställt enligt krav från Malmö högskola ska ha upprättats tillsammans med den tilltänkte handledaren. Programmet ska beskriva det forskningsprojekt, inklusive delarbeten, som ska leda fram till doktorsavhandlingen enligt följande:

  1. Specifika mål (redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsprojektet)
  2. Områdesöversikt (sammandrag av egen och andras forskning samt tidigare resultat inom forskningsområdet)
  3. Projektbeskrivning (teori, material, metod och genomförande, ska visa på genomförbarhet och patientnytta)
  4. Betydelse
  5. Tidsplan fram till planerad disputation

 4. Uppgift om projektfinansiering
 5. CV (tilltänkt doktorand och tilltänkt huvudhandledare). För tilltänkt doktorand: vidimerade kopior på intyg.
 6. Personligt brev (motivera varför du söker tjänsten)
 7. Referenser

Övrigt
Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola utlyser härmed minst en doktorandanställning inom odontologi. Tillsättning sker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mah.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66             
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se  tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!