Doktorand i ämnet vårdvetenskap

Malmö

Ref REK2020/301

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle

Institution

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, motverka konsekvenserna av sjukdom hos klienter/patienter, anhöriga samt främja hälsa och välbefinnande i ett livslångt perspektiv. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den forskning som bedrivs vid Institutionen utgår från samhällsutmaningar inom vård och omsorg som inkluderar studier kring fysisk, psykisk och social ohälsa i ett globalt samhälle samt pedagogiska frågor inom såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap

 (Care Science)

Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Ämnet omfattar teori och metod för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till jämlik hälsa genom att främja hälsa och förebygga ohälsa. En del av vårdvetenskap utgörs av omvårdnad vilket innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård.

Vårdvetenskap sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och hur lidande lindras. Inom vårdvetenskap sätts patientens och den närståendes uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. En doktorand får dock i begränsad omfattning, högst 20 % under anställningstiden, arbeta med utbildning och administrativt arbete. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (5 kap §§ 1-7). 

Innehåll och arbetsuppgifter

Doktoranden ingår i forskningsprojektet The Complexity of Teamwork and Interprofessional Collaboration: From the Perspective of Health Care Students, Patients and Relatives. Interprofessionellt samarbete där även patient och närstående är inkluderade är alltmer betydelsefullt i dagens komplexa hälso-och sjukvård. Forskningsprojektet syftar därmed till att undersöka effekter av interprofessionellt lärande på studenters interprofessionella kompetens relaterat till personlighet samt undersöka patienter och deras närståendes erfarenheter av att vara delaktiga i vården genom det interprofessionella samarbetet. Då patienter och närstående kommer att intervjuas måste doktoranden behärska svenska i tal och skrift.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §)

För denna anställning krävs specifikt:
Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Som bedömningsgrunder används även graden av skicklighet inom forskningsområdet Vårdvetenskap samt hur den sökande kompetens och profil passar inom det utlysta forskningsprojektets område.

Upplysningar

Projektansvarig Professor Elisabeth Carlson tel 0705157451 elisabeth.carlson@mau.se
Forskningsledare, Professor Christine Kumlien tel. 040- 665 7430, christine.kumlien@mau.se
Prefekt Carin Alm-Roijer, tel. 040-66 57457, carin.alm-roijer@mau.se
Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av vice dekan för forskning Lars Plantin, tel. 040-665 7408, lars.plantin@mau.se eller doktorandkårens representant Per Arvidsson per.arvidsson@mau.se
Övriga frågor om anställning som doktorand besvaras av HR-specialist Jill Moberger, 040-665 7840, jill.moberger@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-02-01. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • CV och meritförteckning
  • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg, vidimerade
  • Skiss, skriven på engelska, där den sökande motiverar sin ansökan och beskriver vilka relevanta frågeställningar och metoder inom forskningsprojektet som sökanden ser som en möjlighet att vidareutvecikla inom ramen för avhandlingsarbetet (mar 3 A4-sidor)
  • Arbeten du i övrigt vill åberopa (t ex magister/masteruppsats, forskningsrapport eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)
  • Referenser

Övrigt

Anställningen är fyra års heltidsstudier och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO-S Mikael Matteson, mikael.matteson@mau.se
OFR/S Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-02-01 genom att klicka på knappen nedan.