Doktorand i Urbana studier med inriktning mot jämlikhet och ojämlikhet i boende

Malmö

Ref REK 2020/292

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för urbana studier

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden:

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och mastersprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Forskningsmiljön Studier i boende och välfärd

Forskningsmiljön Studier i boende och välfärd är ett växande forskarlag som sedan 2018 driver ett flertal forskningsprojekt relaterade till bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Forskningsmiljön är externfinansierad av dels praktiknära forskningssamarbeten med bland annat kommunala allmännyttiga bostadsbolag och dels av projektmedel från FORMAS, Forte och Vinnova.

Studier i boende och välfärd är en flervetenskaplig forskningsmiljö under ledning av professor Tapio Salonen och fil. dr. Martin Grander. Det är en aktiv forskarkonstellation med disputerade forskare och ett flertal doktorander från olika discipliner och fakulteter vid Malmö universitet. Inom forskningsmiljön arrangeras regelbundna seminarier och externa forskningssamarbeten inom och utanför Sveriges gränser.

Forskarutbildning

Som doktorand på institutionen ingår du i forskarutbildningsämnet Urbana studier, som kan definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens innehåll, form, planering och omvandling. Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan sociala och kulturella praktiker och å den andra den materiella världen av bearbetade landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål. Urbana studier har således stor innehållsmässig bredd och behandlar ett flertal aspekter av urbana förhållanden, något som förutsätter att det är mång- och tvärvetenskapligt och pluralistiskt med avseende på forskningsmetoder. Läs mer om forskarutbildningen vid Malmö universitet här.

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Doktorandprojektet har som syfte att studera jämlikhet och ojämlikhet i boendet utifrån aspekter kring boendets kvalitet. Här läggs fokus således främst på skillnader i kvalitet i det boende som olika individer och grupper får tillgång till inom ramen för den svenska bostadsförsörjningsmodellen. Studier av trångboddhet och oskälig boendestandard men också stigmatisering och trygghet är tänkbara undersökningsområden. Av särskilt intresse är hur dessa faktorer påverkar långsiktiga konsekvenser i termer av levnadsvillkor och framtida livschanser. Främst förmodas doktoranden genomföra kvalitativa studier om bostadspolitiken och bostadsförsörjningens praktiker och dess konsekvenser utifrån ett intersektionellt perspektiv på jämlikhet, jämställdhet, segregation och integration.

Som doktorand förväntas du delta aktivt i forsknings- och utbildningsmiljön vid institutionen och i forskningsprogrammet.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom urbana studier eller annat ämne som har relevans för forskarutbildningsämnet urbana studier enligt ovan. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna anställnings krävs specifikt:

 • Dokumenterat mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad kunskap om bostadsförsörjning eller närliggande områden
 • Erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

 • Självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten,
 • Problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan,
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad.

En viktig indikator på dessa förmågor utgörs av den sökandes forskningsplan och de reflektioner kring doktorandens bidrag till den i utlysningen beskrivna forskningsmiljön och för delstudien angivna fördjupningsområden.

Upplysningar

För frågor gällande forskningsmiljön och utbildningsplatsens inriktning, kontakta Martin Grander, forskare vid Institutionen för urbana studier, martin.grander@mau.se, 040-665 81 34

För frågor om anställningen, kontakta Kerstin Sandell, prefekt på Institutionen för urbana studier, kerstin.sandell@mau.se, 040-665 73 20

För frågor om forskarutbildningen kontakta Per-Markku Ristilammi, Director of third cycle education, per-markku.ristilammi@mau.se, 040-665 73 56

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 12 februari 2021. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till utbildning på forskarnivå
 • CV
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Betyg och intyg (såsom examensbevis, studieintyg för genomförda studier på grund- och avancerad nivå, arbetslivserfarenhet)

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträde 1 september 2021.

Fackliga företrädare

SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Studentrepresentant

Michel Anderlini, michel-vincent.anderlini@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-02-12 genom att klicka på knappen nedan.