Postdok-tjänst med inriktning sexologi och sexualitetsstudier

Malmö

Ref REK2020/275

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.
Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle.

Institution

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika tematiska områden som rör det sociala arbetets klassiska frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Forskningen spänner mellan att fokusera individer och grupper i sårbara livssituationer och att fokusera samhälleliga förhållanden som inverkar på människors villkor och livschanser. Forskningen tar sin utgångspunkt i såväl brukarperspektiv som i socialarbetares och/eller professionellas perspektiv.

Mer specifikt bedrivs det forskning om socialt arbete relaterat till barn, unga och familj, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. Vidare finns utvecklade teman med migrationsperspektiv, sexologi och sexualitetsstudier samt hållbar stadsutveckling i den forskning som bedrivs vid institutionen. Läs mer om institutionen.

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) är ett av Malmö universitets fem forskningscentrum. Vid CSS bedrivs flervetenskaplig forskning utifrån tre övergripande teman (1) Sexualitet, normer och politik, (2) Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention, (3) Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker. CSS-forskningen belyser frågor som berör sexualitet utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, men inkluderande medicinska, psykologiska, humanistiska och kliniska sexologiska perspektiv. Centrumbildningen utgör en flervetenskaplig miljö med drygt 25 forskare från olika vetenskapliga discipliner och med olika expertis: från medicinska vetenskaper till humaniora, inkluderande odontologi, vårdvetenskap, medicinsk antropologi, humanekologi, kriminologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi, psykologi, antropologi, religionshistoria, filmvetenskap och historia. Värdinstitution för CSS är Institutionen för Socialt arbete och värdfakultet är Fakulteten för hälsa och samhälle. Läs mer om CSS.

Innehåll och arbetsuppgifter

Postdok-tjänsten med inriktning sexologi och sexualitetsstudier utgör ett led i att utveckla och fördjupa CSS forskning om ungdomar och sexualitet. Mera specifikt syftar tjänsten till att utveckla forskning om ungdomars erfarenheter, resonemang och kunskapsbehov i frågor om sexualitet och relationer. Tjänsten finansieras av Centrum för Sexologi och Sexualitetstudier (CSS) och är förlagd till Institutionen för socialt arbete. Postdok-tjänsten ska inbegripa såväl egeninitierad forskning, som forskning i samarbete med kollegor vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier. Som postdok-anställd förväntas du utveckla din egen forskning, samarbeta med CSS-kollegor och delta i de forskningsaktiviteter som arrangeras av CSS. Arbetsuppgifterna inbegriper projektplanering, forskningsdesign, materialinsamling, analys, presentation vid konferenser samt publicering av forskningsresultat i internationella peer-review tidskrifter. Postdokt-tjänsten kan även komma att inbegripa viss institutionstjänstgöring.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant område (exempelvis socialt arbete, vårdvetenskap, psykologi, utbildningsvetenskap, sociologi, antropologi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap) högst tre år innan tiden för ansökan har gått ut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Särskilt meriterande för denna anställning:

Dokumenterad erfarenhet av forskning inom sexologi och sexualitetsstudier med inriktning mot ungdomar.

Bedömningsgrunder 

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt kommer även att läggas vid självständighet samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Ansökan bedöms utifrån följande bedömningskriterier:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar 

Biträdande professor Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom@mau.se, tel 040- 665 74 39
Prefekt Maria Hjortsjö, maria.hjortsjo@mau.se, tel 040-665 79 71
HR-specialist Jill Moberger, jill.morberger@mau.se, tel 040- 665 78 40 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-01-31. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2020/275 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2020/275.

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med motivering till den sökta tjänste
 • Curriculum Vitae (CV
 • Meritförteckning
 • Examensbevis
 • Vidimerade övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, kopior (max 3)
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)
 • Forskningsplan
 • Minst två referenser med namn, titel/tjänst, relation till den sökande och kontaktinformation

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse, företrädesvis april-maj 2021

Fackliga företrädare

SACO-S Desirée Anvir, desiree.anvir@mau.se  tel. 040-665 7008
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel. 040-665 82 89
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se OFR/S (ST)
Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-01-31 genom att klicka på knappen nedan.