Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om fakulteten här.

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden:

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; and Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Läs mer om Urbana studier här.

Om the Institute for Urban Research (IUR)
The Institute for Urban Research (IUR) är ett universitetsövergripande centrum som sammanfogar all urbanforskning vid Malmö universitet. IUR är det första urbanforskningsinstitutet i Öresundsregionen – den region som har en av de snabbaste urbaniseringsgraderna i Europa. Institutet syftar till att befästa och stärka urbanforskningen vid Malmö universitet och bidra till att utveckla Malmö universitet till en av de mest framstående platserna för urbanforskning i Sverige, Skandinavien och Europa. Målet är att skapa en kollektiv identitet för urbanforskning vid Malmö universitet och att utveckla en kreativ och produktiv forskningsmiljö. Vidare har IUR för avsikt att bygga upp en forskningsinfrastruktur som kan möta Sveriges och Europas framtida forskningsprioriteringar.

IUR är öppet för all urbanforskning, men har ett särskilt fokus på bostäder och urban utveckling, urban ekonomi, urban ekologi, mobilitet, migration och social hållbarhet. Du kan läsa mer på vår webbsida.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen ingår i forskningsprojektet ”Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv”.

Sammanfattning av forskningsprojektet:
Syftet med projektet är att studera bostadsojämlikhet genom att analysera hur och varför priviligierade respektive utsatta grupper delar bostad. I spåren av segregation och bostadsojämlikhet har flera former av bostadsdelning vuxit fram, d.v.s. boendeformer där individer som inte är släkt bor tillsammans. Bostadsdelande är ett nytt fenomen som kan leda till stark utsatthet, såväl som till gemenskap. Därtill kan det vara ett lukrativt sätt att marknadsföra trånga bostäder till ett högt pris.

Forskargruppen kommer att analysera statistik, genomföra en kartläggning av bostadsdelande på nationell och lokal nivå och genomföra sex fallstudier i Malmö och Stockholm. Projektet omfattar tre sammanlänkande delstudier:

 • Här undersöks vilka politiska beslut, regler och ekonomiska incitament som påverkar bostadsdelande samt hur myndigheter och byggbransch resonerar.
 • Förekomst. Här görs en kartläggning över hur många individer som delar bostad, var det främst är vanligt och huruvida det överlappar med socio-ekonomisk och etnisk differentiering.
 • Här görs en undersökning av de regler och gränser som formas av människor som delar bostad.

Forskningen sker i nära samarbete med bostadsforskningsmiljöer, aktörer på bostadsmarknaden samt en internationell forskargrupp specialiserad på bostadsdelande. Det övergripande målet är att bidra med underlag för att motverka exploatering av boende, främja ett hållbart bostadsdelande och en social bostadspolitik.

Mer information finns på IURs hemsida.

Följande uppgifter ingår i anställningen

 • Sätta sig in i den forskning som gjorts och den litteratur som projektet grundar sig på.
 • Genomföra etnografiska studier, främst intervjuer, gå-tur och observationer med boende och aktörer inom bostadsdelningsbranschen.
 • Presentera forskning på seminarier, föreläsningar och i vid en konferens.

Behörighet
En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i urbana studier eller liknande ämne (exempelvis arkitektur, etnografi, kulturgeografi, planering och sociologi). Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Vid speciella omständigheter (föräldraledighet, medverkan i fackligt arbete eller liknande) kan disputation ha skett tidigare.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Erfarenhet av kvalitativ metod och intervjuteknik
 • Flytande svenska och mycket god engelska i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga samt en ansvarsfull och självgående hållning

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar
Malmö universitet & IUR: Forskningsledare Docent Karin Grundström, k.grundstrom@mau.se
Prefekt för Institutionen Urbana studier, Professor Kerstin Sandell, kerstin.sandell@mau.se
För frågor om anställning och ansökningsprocess, Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 september 2020.

Ansökan skall innehålla:

 • Motivationsbrev
 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/180, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/180.

Övrigt
Anställningen som postdoktor är på heltid och tidsbegränsas under ett år.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Sen höst 2020 eller i början av 2021, enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se  
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!