Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Institutionstillhörighet fastställs vid anställning och beslutas mot bakgrund av den sökandes forskningsinriktning.

Innehåll och arbetsuppgifter
I din roll ingår att vara forskningsledare för ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Anställningen kräver att du är en i hög grad självgående, driven forskare, som också har förmåga att samarbeta med andra forskare. Du leder ett projekt vars syfte är att studera hur avnämarna anser att lärarutbildningarna förbereder de studerande för yrket: Hur ser rektorer på nyexaminerade och utländska lärares kunskaper/kompetens i förhållande till yrkets krav och hur möter man detta som arbetsgivare? Vad innebär lärarkompetens för rektorerna och vad anser de kommer att krävas av framtidens lärare?

Tre studier kommer att genomföras inom ramen för projektet: en studie som är inriktad mot rektorer i gymnasieskolan, en mot rektorer i grundskolans årskurs 1-9 (inklusive fritidshem) samt en mot förskolechefer.

I projektet ingår även en forskare från Lunds universitet och en från Högskolan i Kristianstad. Deras involvering motsvarar 20-30% av heltid. Det gemensamma projektet ska leda fram till en eller flera skriftliga rapporter som presenteras senast i juni 2022.

Behörighet
Behörig att anställas som projektforskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vid bedömningen av de sökande läggs särskild vikt vid skicklighet inom det forskningsområde som anställningen är riktad mot.

För denna utlysning är det ett krav att du har kunskaper om och insikter i samtida lärarutbildningar. Du ska också ha erfarenhet av för projektets tematik relevant forskning. Du har också erfarenhet av att leda och genomföra forskningsprojekt.

Det är meriterande om du har disputerat inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 

Bedömningsgrunder

  • kvaliteten och inriktningen på tidigare forskning
  • dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet
  • förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning
  • erfarenhet av att driva och leda forskningsprojekt

Upplysningar
Anders Linde Laursen, dekan Fakulteten för lärande och samhälle, 040-665 82 22, anders.linde-laursen@mau.se

Tobias Olsson, prodekan Fakulteten för lärande och samhälle, 040-6657821, tobias.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-09-18.

Ansökan skall innehålla:

  1. CV/meritförteckning
  2. Betygskopior
  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  4. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas i ansökan (max fem stycken).
  5. Referenser

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/165, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/165.

Övrigt
Anställningen som projektforskare är tidsbegränsad och omfattar motsvarande heltidsanställning (100 %) under tio månader. Den avsatta tiden förbrukas i enlighet med den forskningsplan som fastställs i och med anställningen, men måste vara förbrukad senast 30 juni 2022. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!