Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Läs mer om Urbana studier här.

Om the Institute for Urban Research
The Institute for Urban Research (IUR) är ett universitetsövergripande centrum som sammanfogar all urbanforskning vid Malmö universitet. IUR är det första urbanforskningsinstitutet i Öresundsregionen – den region som har en av de snabbaste urbaniseringsgraderna i Europa. Institutet syftar till att befästa och stärka urbanforskningen vid Malmö universitet och bidra till att utveckla Malmö universitet till en av de mest framstående platserna för urbanforskning i Sverige, Skandinavien och Europa. Målet är att skapa en kollektiv identitet för urbanforskning vid Malmö universitet och att utveckla en kreativ och produktiv forskningsmiljö. Vidare har IUR för avsikt att bygga upp en forskningsinfrastruktur som kan möta Sveriges och Europas framtida forskningsprioriteringar.

IUR är öppet för all urbanforskning, men har ett särskilt fokus på bostäder och urban utveckling, urban ekonomi, urban ekologi, mobilitet, migration och social hållbarhet. Du kan läsa mer på vår hemsida.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen ingår i forskningsprojektet ”Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd”.

Sammanfattning av forskningsprojektet:

Förtätning, privatisering och polarisering av stads/landskapet riskerar att leda till ohållbar, ojämlik och orättvis fördelning av och tillträde till allmänna platser för hälsa, rekreation, demokratiskt inflytande och rörelsefrihet. I kontrast till denna utveckling är syftet med projektet att studera rumslig rättvisa genom att analysera planering och användning av allmänningar och stråk som kopplar stad och landsbygd och som kopplar socio-ekonomiskt och etniskt segregerade stadsdelar i det postindustriella stads/landskapet.

Projektet utforskar allmänningar och stråk i Malmö, Lund och Staffanstorp inom följande delstudier:

 1. HISTORISKA SPÅR. Analyser av historiska definitioner samt en regional kartläggning visar vilka betydelsefulla allmänningar och stråk som fortfarande används.
 2. PLANERING. Analyser av regler, lagar och ekonomiska incitament visar relationen mellan planering av allmänningar och stråk och socio-ekonomisk samt etnisk segregation.
 3. PRAKTIKER. Intervjuer och kartläggningar i appar och på papper, workshops, interventioner och gå-turer visar olika gruppers användning och tillträde till nio utvalda allmänningar och stråk.

Forskningen sker i nära samarbete med brukare, berörda kommuner, nationella och internationella forsknings- och utbildningsinstitutioner samt konstnärer och redovisas i forsknings artiklar, en gemensam bok och en utställning. Det övergripande målet är att motverka fragmentering samt bidra till ett miljömässigt hållbart och socialt uthålligt stads/landskap.

Mer information finns på IURs hemsida.

Följande uppgifter ingår i anställningen

 • Sätta sig in i den forskning som gjorts och den litteratur som projektet grundar sig på.
 • Genomföra etnografiska studier, inklusive intervjuer och observationer med planerare och invånare.
 • Identifiera relevanta kartor för projektet i kartarkiv. Rita, analysera och sammanställa kartmaterial som skapas under projektet (av planerare, konstnärer och invånare samt baserat på promenader och gå-tur).
 • Delta i publikationer.
 • Presentera forskning på seminarier, föreläsningar och i vid en konferens.

Ytterligare uppgifter

 • Bidra till att förbereda och organisera en utställning baserat på forskningsresultaten.

Behörighet
En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i urbana studier eller liknande ämne (arkitektur, design, etnografi, geografi, historia, planering och sociologi). Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Vid speciella omständigheter (föräldraledighet, medverkan i fackligt arbete eller liknande) kan disputation ha skett tidigare.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Flytande svenska och mycket god engelska i tal och i skrift

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Förmåga att samarbeta med kollegor från andra discipliner
 • Erfarenhet av kartläggning, till exempel genom ritningar, G.I.S. eller andra relevanta digitala och/eller fysiska kartläggningspraktiker och metoder
 • Erfarenhet av kvalitativ metod och intervjuteknik
 • Erfarenhet av layout genom InDesign eller liknande program

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
 • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar
Malmö universitet & IUR, Forskningsledare Docent Karin Grundström, k.grundstrom@mau.se
Prefekt för Institutionen Urbana studier, Professor Kerstin Sandell, kerstin.sandell@mau.se
För frågor om anställning och ansökningsprocess, Rebecca Nordh, HR rebecca.nordh@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 september 2020.

Ansökan skall innehålla:

 • Ett motivationsbrev och förslag på möjligt bidrag till projektet
 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://mah.app.box.com/s/onr6f1sfm5x296z4au4czvq3rfv5lyze Se även Malmö universitets anställningsordning https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/156, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/156.

Övrigt
Anställningen är en två-årig postdoc på heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Sen höst 2020 eller i början av 2021.

Fackliga företrädare
Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 
ST/OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!