Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 900 medarbetare och 25 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle är en multidisciplinär fakultet som omfattar tre institutioner: Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Globala politiska studier och Urbana studier. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för globala politiska studier (GPS)
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö och består av åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Kaukasus-studier, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap. Institutionens utbildningsprogram och forskning fokuserar på globala förändringsprocesser och dessas påverkan på samhällen och individer. 

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)  grundades i januari 2007 med målet att stärka Malmö universitets migrationsforskningsprofil. Idag har MIM vuxit till att bli ett aktivt forskarnav som har utvidgat Malmö universitets internationella nätverk och byggt broar mellan universitetet och utomakademiska aktörer. MIM består av ett antal senior- och juniorforskare och ett stort nätverk av anslutna forskare.

Forskarutbildning i Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Forskare i IMER undersöker, bland andra frågor, migrationens nationella, regionala, internationella och globala orsaker och effekter på olika nivåer, inom såväl ursprungsländer som mottagarländer med fokus på strukturer, institutioner, kollektiv och individer.

Forskarutbildningens mål är att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att bedriva självständig forskning och bidra till kunskapsutvecklingen inom det valda forskningsområdet. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och slutförs i och med att doktoranden offentligt försvarar en tryckt doktorsavhandling.

Anställning som doktorand
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Behörighetskrav
De grundläggande behörighetskraven för antagning är:

  1. avlagd examen på avancerad nivå (mastersexamen),
  2. fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet

  • Examen på avancerad nivå inom IMER eller annat ämne relevant för IMER.
  • Förmåga att utrycka sig väl på engelska i såväl tal som skrift.

 

Upplysningar
Prefekt Magnus Ericson, tel. 040-665 71 76, magnus.ericson@mau.se
Ansvarig för forskarutbildningen, professor Maja Povrzanović Frykman, maja.frykman@mau.se
Professor Pieter Bevelander, tel. 040-665 7343, pieter.bevelander@mau.se
HR specialist Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Malmö universitet undanber vänligt men bestämt all direktkontakt från rekryterings- och bemanningsagenturer samt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-09-07.

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Tillträdesdatum 
1 februari 2021

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Doktorandrepresentant
Michel Anderlini, michel-vincent.anderlini@mau.se

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se

Välkommen med din ansökan!