Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 900 medarbetare och 25 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle.

Institutionen för globala politiska studier (GPS)
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö och består av åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Kaukasus-studier, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap. Institutionens utbildningsprogram och forskning fokuserar på globala förändringsprocesser och dessas påverkan på samhällen och individer. 

Forskarutbildning i Global Politik
Forskning i Global Politik är multidisciplinär och omfattar såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga perspektiv. Den vetenskapliga kärnan i Global politik är studiet av transnationell och internationell politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samarbete och konflikter, makt och protest, politik inom och bortom nationalstaten, och spridningen av aktörer i världspolitiken. 

Forskarutbildningens mål är att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att bedriva självständig forskning och bidra till kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och slutförs i och med att doktoranden offentligt försvarar en tryckt doktorsavhandling.

Anställning som doktorand
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Behörighetskrav
De grundläggande behörighetskraven för antagning är:

  1. avlagd examen på avancerad nivå (mastersexamen),
  2. fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet

  • Examen på avancerad nivå inom samhällsvetenskap eller humaniora i ämne relevant för Global Politik. För exempel på relevanta ämnen, se presentationen av institutionen Globala Politiska Studier ovan.
  • Förmåga att utrycka sig väl på engelska i såväl tal som skrift.

Bedömningskriterier
Vid urvalet bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningens kurser och program (enligt Högskoleförordningen Kap 5, §5). Bedömningen grundar sig på kraven på allmän och särskild behörighet (se ovan).

Andra viktiga indikatorer på förmågan att tillgodogöra sig forskningsutbildningen är den sökandes mastersuppsats, vetenskapliga publikationer och andra skrifter, samt en forskningsplan. Bedömningen av forskningsplanen grundar sig på dess genomförbarhet, originalitet och relevans för Global Politik. Forskningsplanen skall ha en tydlig, väl förklarad och motiverad metodologi. Vi välkomnar sökande med olika teoretiska och metodologiska inriktningar. Bedömningen grundar sig även på den sökandes förmåga att uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift.

Upplysningar
Prefekt Magnus Ericson, tel. 040-665 71 76, magnus.ericson@mau.se
Ansvarig för forskarutbildningen, professor Maja Povrzanović Frykman, maja.frykman@mau.se
Professor Bo Petersson, tel. 040-665 73 95, bo.petersson@mau.se
HR specialist Rebecca Nordh, rebecca.nordh@mau.se

Malmö universitet undanber vänligt men bestämt all direktkontakt från rekryterings- och bemanningsagenturer samt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-09-07.

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Tillträdesdatum 
1 februari 2021

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Doktorandrepresentant
Michel Anderlini, michel-vincent.anderlini@mau.se

Besök www.mau.se för att se annonsen i sin helhet!

Välkommen med din ansökan!