Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet 
Fakulteten för teknik och samhälle (TS) bedriver forskning och utbildning inom datavetenskap, medieteknik, maskin- och materialvetenskap, naturvetenskap, byggteknik samt tillämpad matematik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för vår verksamhet.

För mer information om TS verksamhet, se  http://www.mau.se/ts

Institution 
Vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) arbetar ca 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom utveckling av digitala medier, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets  senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vid DVMT finns också basen för   det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet the Data Society Research Program, vilket syftar till att studera digitaliseringens effekter på samhället.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se  http://www.mau.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter
Digitaliseringen av samhället är en av vår tids verkligt stora utmaningar. Vid Malmö universitet finns ett universitetsgemensamt utvecklingsråd för digitalisering som syftar till att ta tillvara på och utforska digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning. Utvecklingsrådet arbetar universitetsövergripande och strategiskt med att utforska, införa och utveckla digital teknik som underlättar arbetet och möjliggör nya initiativ för såväl studenter och lärare som för forskare och övrig personal. En av huvuduppgifterna i detta arbete är att forskningsanknyta och utveckla ny kunskap om digitaliseringen av högre utbildning. Den biträdande lektorn kommer att vara central i denna verksamhet och bl a arbeta nära institutioner och avdelningar – både i universitetets akademiska miljö och i det gemensamma verksamhetsstödet, samt med våra partners i samhället. Undervisningen inom tjänsten är förlagd till DVMT och den biträdande lektorn förväntas kunna undervisa vid de utbildningar som finns där. Forskningen bedrivs i samarbete med universitets utvecklingsråd för digitalisering, men kan även komma att ske tillsammans med relevanta forskargrupper inom universitetet som t ex IoTaP eller the Data Society Research Program, men även med forskare vid andra lärosäten. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning och utbildning.

En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor syftar till att ge läraren möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifter i tjänsten är:

 • Undervisning på grund- och avancerad nivå inom något av institutionens utbildningsområden på både svenska och engelska
 • Undervisning och handledning på forskarutbildningsnivå inom något av institutionens ämnesområden
 • Pedagogiskt  utvecklingsarbete
 • Egen forskning inom digitalisering av högre utbildning
 • Ansökning av externa medel

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder:

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för denna anställning är:

 • Erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnen kopplade till digitalisering och/eller inom något av institutionens ämnesområden
 • Högskolepedagogisk  utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med aktörer i samhället

Upplysningar 
Andreas Jacobsson, dekan och ordförande i utvecklingsrådet för digitalisering, andreas.jacobsson@mau.se, 040-665 75 58 Sara Eriksson, HR-specialist, sara.eriksson@mau.se, 040–665 76  59

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-04-06.

Ansökan skall innehålla

 1. CV/meritförteckning
 2. Betygskopior och intyg
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 5. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max tre av varje)
 6. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning.)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer , i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer.

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls (se nedan).

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

För befordran till universitetslektor 
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor

Tillträde 
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO Mats Syde, mats.syde@mau.se 
OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

Välkommen med din ansökan!