Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Tandhygienistprogrammet ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena odontologisk röntgendiagnostik, ortodonti, oral diagnostik, pedodonti och samhällsodontologi.  Denna samorganisation innebär större möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens olika uppdrag och inom olika ämnesområden.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Verksamhetstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.
Aktuell doktorandtjänst är knuten till ett avhandlingsarbete inom följande forskningsprojekt:
Parodontal hälsa – patienters upplevelser och professionens bedömningar

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF7 kap 39 §).

Särskild behörighet
Tandhygienistexamen, kandidat- och magisterexamen

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Upplysningar
Docent/Sektionschef Bengt Götrick, bengt.gotrick@mau.se, tel 040-665 84 27.
Lektor/studierektor för utbildning på forskarnivå, Sofia Petrén, sofia.petren@mau.se, tel 040-665 84 74

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-04-03.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons

Ansökan skall innehålla:

  • Styrkt CV inkl ett personligt brev
  • Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
  • Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)
  • Referenser

Övrigt
Anställningen är en heltidsanställning och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Lönesättningen sker efter lokalt löneavtal för doktorander. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se, tel 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!