Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare, lärare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institutionen för kriminologi
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Avdelningen för rättsvetenskap
På institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Vi intresserar oss särskilt för rättsliga frågor som rör enskilda som befinner sig i olika typer av ojämlika maktrelationer, exempelvis vid tvångsingripanden, vid ansökning av någon förmån, eller annars som patient, klient eller brukare. Till området välfärdsrätt räknas även de delar av avtalsrätten som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som familjemedlem, låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. Läs mer om avdelningen för rättsvetenskap här. Vi undervisar såväl på olika program och fristående kurser, bl.a. nätbaserade distanskurser, som på uppdragsutbildningar.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som adjunkt arbetar du främst med undervisning i rättsvetenskap, huvudsakligen med inriktning mot arbetsrätt men vissa offentligrättsliga inslag kan förekomma. Studenterna på vår nätbaserade distanskurs är ofta studenter från olika professionsutbildningar eller är aktiva i arbetslivet.

Vi förutsätter att du kan och vill delta i utvecklingen av denna och andra kurser. I arbetsuppgifterna ingår också administration av undervisningsrelaterade frågor.

I din tjänst ingår också att vara aktiv i forskningssammanhang och att du bidrar med dina insatser i universitetets ofta tvärvetenskapliga forskningsgrupper.

På Malmö universitet finns en tradition av program med inriktning mot professions- och yrkesutbildningar. Det i sin tur gör att vi är angelägna om att ha goda och täta kontakter med det praktiska fältet inom våra utbildningar och vi hoppas att du kan och vill bidra till det under din tid hos oss.

Behörighet
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. I tjänsten som adjunkt behöver du ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i grupp.

Sökanden måste visa pedagogisk skicklighet. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

För denna anställnings krävs specifikt:

 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom juridik (jur. kand. eller juristexamen). Alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 • Erfarenhet av kursansvar för kurser inom juridik/rättsvetenskap.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av undervisning i juridik för icke-jurister och yrkeserfarenhet från ett arbetsrättsligt område.
 • Tvärvetenskaplig erfarenhet och kunskap.
 • Erfarenhet från distansundervisning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar
vid frågor är du välkommen att kontakta prefekt Anna-Karin Ivert anna-karin.ivert@mau.se eller ämnesansvarig Lotti Ryberg Welander lotti.ryberg.welander@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 31 mars 2020.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen. Inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk)
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer [REK 2020/49], i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer [REK 2020/49].

Övrigt
Anställningen som adjunkt är en tidsbegränsad anställning och löper från 1 juni 2020 – 15 februari 2021. Anställningen är på heltid.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Fackliga
SACO-S: Ann-Mari Campbell, ann-mari.campbell@mau.se
Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se
OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se 

 

Välkommen med din ansökan!