Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Barndom, utbildning och samhälle
På institutionen utbildas förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Fördjupningsämnena barndom och lärande och fritidspedagogik innebär studier i barndom och yngre barns utbildning, lärande och levnadsvillkor i bred bemärkelse. Kvalitet, genusaspekter, forskningsbaserat lärande, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för barndomens utbildningsinstitutioner och dess förutsättningar är områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning. På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på frågor om barndom, didaktik i förskola och pedagogisk teori. Vid institutionen finns två forskargrupper, Childhood and Education (ChEd) och Philosophical Studies of Education (PSE) som samordnar stora delar av institutionens forskningsverksamhet. Hösten 2020 startar också en tvåårig internationell masterutbildning i Educational Theory vid institutionen.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningens primära arbetsuppgifter består av kursansvar, undervisning, handledning, examination, och administration inom institutionens utbildningar samt av kurs- och ämnesutveckling. I anställningen ingår också samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår att aktivt bidra till utvecklingen av institutionens forskning, program och kurser och att bedriva forskning inom det egna forskningsområdet . Ytterligare arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet
Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom pedagogik
 2. dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. Dokumenterad erfarenhet av forskning inom det förskolepedagogiska forskningsfältet
 2. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom universitet/högskola
 3. God samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 1. Dokumenterad erfarenhet av forskning kring pedagogisk filosofi i relation till förskola/skola
 2. Förskollärarexamen
 3. Dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar
Prefekt Peter Lilja, peter.lilja@mau.se
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se
Forskningsledare Johan Dahlbeck, johan.dahlbeck@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-05.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2020/5 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2020/5.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!