Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Barn, unga, samhälle (BUS)
Doktorandanställningen är placerad vid institutionen Barn, Unga, Samhälle (BUS). Institutionen har ca 60 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på institutionen är inriktad på frågor om barn och barndom, pedagogisk filosofi och didaktik i förskolan, men också på informellt lärande, bildning och identitetsfrågor utanför utbildningsinstitutionerna. I de två forskargrupperna Childhood and Education och Philosophical Studies of Education anordnas löpande seminarier och föreläsningar, ofta med inbjudna gäster. Vid institutionen bedrivs också forskarutbildning i pedagogik i samarbete med institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL).

Pedagogik
Pedagogik är ett brett forskningsfält som inbegriper utbildning, fostran och lärande och hur dessa relaterar till och formas av de institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår. Forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Malmö universitet grundas i en samhällelig kontext som fokuserar fostrans-, undervisnings- och bildningsprocesser i såväl förskola, skola och vuxenutbildning som icke- institutionaliserade kontexter. Kunskapsbildning och meningsskapande i vardagsliv och utbildning ses som relationella och sammanvävda processer. Pedagogikämnet vid Malmö universitet präglas av praktiknära forskning och professionsanknytning med utgångspunkt i värdegrundsperspektiv som demokrati, samt mångfald och inkludering.

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan skall utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

(a) lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,

(b) att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och

(c) att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

 

Forskarskolan tar frågan om lek och undervisning som överordnande och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning, samt att inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

Forskarskolan ges i samarbete mellan fyra lärosäten:

 • Göteborgs universitet (värdinstitution)
 • Linnéuniversitetet, campus Växjö
 • Malmö universitet
 • Högskolan Kristianstad

Ansökan riktas till något av dessa fyra ingående lärosäten. Det är dock möjligt att söka till flera av de medverkande lärosätena – i så fall skall den sökande tydligt i ansökan ange rangordning, det vill säga klargöra vilket lärosäte ansökan riktas till i första hand, andra hand osv.

https://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/precec

Då forskarskolan har en gemensam teoretisk ram i form av lekresponsiv undervisning (eller på engelska, Play-Responsive Early Chlidhood Education and Care, PRECEC) och en tematisk inriktning på social och kulturell hållbarhet (social and cultural sustainability, SCS) relatat till frågor om digital teknologi och flerspråkighet, behöver den sökandes forskningsplan harmoniera med detta perspektiv och detta intresse – det vill säga den teoretiska grunden utgörs av PRECEC och det empiriska forskningsintresset behöver tematisera digital teknologi och/eller flerspråkighet i förskolan.

 

För litteratur om lekresponsiv undervisning (PRECEC), se http://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/precec [finns inte än]

 

Innehåll och arbetsuppgifter 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring inom ramen för lärarutbildning kan förekomma upp till 20%.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap/pedagogik, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrund och anvisningar

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i kap 5 i Högskoleförordningen (SFS 1998:80). Det är bara den som samtidigt antas till forskarutbildningen som kan få en doktorandanställning. Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Generellt sett är det den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen som kommer att vara vägledande för bedömningen. Mera specifikt läggs särskild vikt vid behörighetsgivande arbeten, såsom uppsatser, examensarbeten och vetenskapliga publikationer, liksom på den medsända redogörelsen av det egna forskningsintresset i relation till någon av forskarskolans inriktningar.

Beslut om antagning fattas av dekan efter beredning vid fakulteten. 

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-03-31

Ansökan skall innehålla följande delar:

 1. En text omfattande tre till fem A4-sidor innehållande en beskrivning av ditt forskningsintresse i förhållande till någon eller båda av forskarskolans teman (se ovan). Forskningsplanen innehåller med fördel följande: ett klargörande av vad man är intresserad av att studera och hur, samt hur detta relaterar till något av forskarskolans tema och tidigare forskning (med referenser till litteratur).
 2. Curriculum Vitae (meritförteckning)
 3. Ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå (magister-och/eller masteruppsats samt eventuellt andra forskningsrelaterade texter (t ex artiklar, rapporter om sådana finns).
 4. Vidimerade kopior av examensbevis, betygsunderlag och andra dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
 5. Rekommendationsbrev och namn på referenspersoner (valfritt).
 6. Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Barn, Unga Samhälle: Prefekt Peter Lilja, 040-66 58358, peter.lilja@mau.se

Kontaktpersoner för ämnet pedagogik: universitetslektor Thom Axelsson, 040-6658645, thom.axelsson@mau.se

Kontaktperson för forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet:
Professor Ann-Christine Vallberg Roth, tel. 040-6658327,  Ann-Christine.Vallberg-Roth@mau.se

Göteborgs universitet: Niklas Pramling, niklas.pramling@ped.gu.se, 031-7862563 och Malin Nilsen, malin.nilsen@gu.se, tel. 031-7862178

 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Utlysningen öppnar 2019-12-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-31

Tillträde: 2019-09-01

Mer information: http://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/precec [finns inte än]

 

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2020-09-01.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!